Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsis in a patient – difficulties and challenges

Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta

ORCID*: 0000-0002-3123-6855 | 0000-0002-2988-1871 | 0000-0002-7820-974X

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w Krakowie

Anna Chrapusta
Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w Krakowie,
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków,
e-mail: anna.chrapusta@gmail.com

Wpłynęło: 09.09.2019

Zaakceptowano: 29.09.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019028

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):181–189

Streszczenie: Według aktualnie obowiązującej definicji sepsa to „zagrażająca życiu dysfunkcja narządowa spowodowana zaburzoną regulacją odpowiedzi ustroju na zakażenie”. Obecnie wiadomo już dużo na temat tej niezwykle silnej odpowiedzi organizmu na toczący się proces zapalny, jednak wciąż jest to wiedza niewystarczająca. W populacji chorych oparzonych sepsa stanowi istotną przyczynę zgonów, a co za tym idzie – jest niezwykle ważnym problemem diagnostycznym oraz terapeutycznym. Kluczem do sukcesu w leczeniu tej jednostki chorobowej jest czas. Nadal brak jest narzędzi pozwalających na postawienie szybkiej i – co najważniejsze – wiarygodnej diagnozy, umożliwiając tym samym podjęcie prawidłowych decyzji terapeutycznych. Szanse chorych na przeżycie spadają znacznie wraz ze wzrostem opóźnienia w rozpoczęciu leczenia. Konieczne jest zatem uświadamianie zagrożeń związanych z sepsą oraz dalszy, intensywny rozwój metod diagnostycznych, pozwalający na zwiększenie odsetka prawidłowo wdrożonej terapii oraz poprawy opieki nad chorym, a także na zmniejszenie odsetka zgonów spowodowanych zakażeniem.

Słowa kluczowe: CRP, IL-6, oparzenie, PCT, sepsa, SIRS, SOFA

Abstract: The current definition of sepsis presents it as “a life- threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection”. Nowadays, we know a lot about this extremely strong response of the human body to the ongoing inflammatory process, nevertheless this knowledge is still insufficient. Among the population of patients with burns, sepsis is an important cause of death and therefore is an extremely important diagnostic and therapeutic problem. The key to success in dealing with this medical condition is time. In this fight, we still lack the tools to quickly establish the correct diagnosis thus enabling the correct therapeutic decisions to be taken. The patient’s chances of survival dramatically decrease as the delay in initiating treatment increases. It is necessary to build awareness of the risks associated with sepsis and further support, intensive development of diagnostic methods which allow to increase the percentage of properly implemented therapy, improve patient care and thus reduce the percentage of deaths caused by infection.

Key words: burn, CRP, IL-6, PCT, presepsin, sepsis, SIRS, SOFA