Sir Aleksander Fleming – znaczenie jego odkryć dla ludzkości. Czego możemy się od niego nauczyć dzisiaj?

W 133. rocznicę urodzin

Kazimierz Kochman

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk, ul. Instytucka 2, 05-110 Jabłonna, Tel.: (22) 756 33 00, Fax: (22) 756 33 02

Wpłynęło: 25.04.2014

Zaakceptowano: 20.05.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014023

Forum Zakażeń 2014;5(3):143–149

Streszczenie: W ostatnich latach w medycynie klinicznej obserwuje się powrót koncepcji stosowania preparatów probiotycznych w profilaktyce i leczeniu chorób u dzieci i dorosłych. Wzrostowi zainteresowania klinicystów towarzyszy rosnąca liczba poprawnie zaplanowanych i przeprowadzonych badań klinicznych kontrolowanych placebo. Dowiedziono, że efekty stosowania probiotyków nie są jednakowe i ściśle zależą od dawki i rodzaju szczepu probiotyczego. Jednym z probiotyków z najbogatszą dokumentacją kliniczną jest Lactobacillus rhamnosus GG (LGG). W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo LGG w różnych wskazaniach klinicznych. Skuteczność probiotyku udowodniono w profilaktyce i leczeniu: biegunki związanej z antybiotykoterapią, ostrej biegunki infekcyjnej, biegunki podróżnych, biegunki szpitalnej. Ponadto dowiedziono wpływu LGG na układ odpornościowy oraz pozytywnego oddziaływania w profilaktyce atopowego zapalenia skóry, jako leczenia wspomagające u osób z zespołem jelita drażliwego oraz w zmniejszaniu częstości i nasilenia czynnościowego bólu brzucha u dzieci. Przeprowadzone badanie retrospektywne wykazało bezpieczeństwo mikrobiologiczne stosowania LGG u wcześniaków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.

Słowa kluczowe: Lactobacillus rhamnosus GG, LGG, probiotyki

Abstract: The idea of probiotics’ usage in the prevention and treatment of various diseases in children and adults has returned to clinical medicine in recent years. This growing interest is caused by increasing number of properly designed and conducted placebo-controlled clinical trials. It has been proved that the effects of probiotics are not equal and are closely dependent on the dose and the type of probiotic strain. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) is one of probiotics with the richest clinical documentation. This paper is a review of the literature to evaluate the efficacy and safety of LGG in various clinical indications. The efficacy of this probiotic strain has been proven in the prevention and treatment of antibiotic associated diarrhea, acute gastroenteritis, travelers’ diarrhea, nosocomial diarrhea, influence on immunodefence system, reduction of frequency and severity of functional abdominal pain in children, prevention of atopic dermatitis and helping individuals with irritable bowel syndrome. Retrospective study confirmed the microbiological safety of the use of LGG in preterm infants with very low birth weight.

Key words: Lactobacillus rhamnosus GG, LGG, probiotics