Skuteczna prewencja amputacji dużych w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Zastosowanie terapii podciśnieniowej – opis przypadków

Effective prevention of major amputations in patients with diabetic foot syndrome. Application of negative-pressure wound therapy – a case report

Bartosz Cybułka

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Tel.: (61) 444 55 23, Fax: (61) 444 57 20

Wpłynęło: 15.02.2016

Zaakceptowano: 10.03.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/LR 2016003

Leczenie Ran 2016;13(1):21–28

Streszczenie: Powikłanie cukrzycy pod postacią zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) stanowi epidemiologiczny oraz zdrowotny problem. W ciągu najbliższych lat – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie – można spodziewać się wzrostu liczby chorych z zaburzonym metabolizmem glukozy. Tym samym także częstość występowania różnorodnych objawów dotyczących stopy będzie systematycznie wzrastać. Tylko wczesne, odpowiednie oraz wielospecjalistyczne postępowanie umożliwi powstrzymanie progresji choroby oraz ograniczy konieczność amputacji kończyny dolnej. Jedną z nowoczesnych i – co istotne – skutecznych metod leczenia jest terapia podciśnieniowa (NPW T). Wykorzystanie systemu opatrunków podciśnieniowych zmniejsza odsetek wykonywanych amputacji, określanych jako duże. W niniejszej pracy przedstawiono skuteczną prewencję amputacji powyżej stawu skokowo-goleniowego z wykorzystaniem NPW T. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy ten sposób zaopatrywania powikłań zespołu stopy cukrzycowej jest w pełni rekomendowany.

Słowa kluczowe: amputacja duża, amputacja mała, owrzodzenie w przebiegu cukrzycy, stopa cukrzycowa, terapia podciśnieniowa

Abstract: Complications in the form of diabetic foot syndrome (DFS) constitute a major epidemiological and medical problem. On a global scale, and likewise in Poland, one may indeed expect within the next few years an increasing number of patients with impaired glucose metabolism. Thus the prevalence of various diabetic foot symptoms is expected to steadily increase. Yet, solely an early appropriate and multi-specialist treatment is able to stop the progression of the illness and reduce the necessity for a lower limb amputation. One of modern and, importantly, effective treatments is negative-pressure wound therapy (NPW T). The application of a system of negative-pressure dressings reduces the percentage of performed major amputations. This paper presents an effective prevention of amputations above the talocrural region achieved by means of the application of negative-pressure wound therapy. The current state of knowledge highly recommends this manner of wound dressing in patients with diabetic foot syndrome.

Key words: diabetic foot syndrome, diabetic foot ulcer, major amputation, minor amputation, negative-pressure wound therapy, vacuum-assisted closure