Skuteczność i bezpieczeństwo schematu jednotabletkowego elwitegrawir/kobicystat/emtrycytabina/alafenamid tenofowiru w świetle dostępnych badań

Efficacy and safety of the single tablet regimen elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide on the basis of clinical trials results

Monika Bociąga-Jasik | Anna Kalinowska-Nowak | Aleksander Garlicki

Klinika Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Monika Bociąga-Jasik Klinika Chorób Zakaźnych, Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, ul. Śniadeckich 5, 31-531 Kraków, Tel.: (12) 424 73 41

Wpłynęło: 05.01.2016

Zaakceptowano: 15.02.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016001

Forum Zakażeń 2016;7(1):39–44

Streszczenie: Tenofowir (TFV), nukleotydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, jest istotnym składnikiem nowoczesnej terapii antyretrowirusowej (cAR T). Stosowany dotychczas prolek tenofowiru – tenofowir dizoproksylu w postaci fumaranu (TDF ) – wykazuje wysoką skuteczność i zadowalający profil bezpieczeństwa. Jednak, w związku z obserwowanymi podczas terapii wysokimi stężeniami TFV w surowicy, może on powodować uszkodzenie nerek oraz zmiany gęstości mineralnej kości. Nowy doustny prolek tenofowiru – alafenamid tenofowiru (TAF ) – jest znacznie trwalszy w surowicy, co pozwala na uzyskanie wyższych stężeń wewnątrzkomórkowych aktywnego antyretrowirusowo dwufosforanu tenofowiru (TFV-DP ), przy równocześnie 91% niższym stężeniu TFV w surowicy. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza ze strony nerek oraz układu kostnego. W niniejszej pracy zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań in vitro i badań klinicznych dotyczących skuteczności oraz bezpieczeństwa schematu terapeutycznego elwitegrawir/kobicystat/emtrycytabina/alafenamid tenofowiru, a także omówiono ich potencjalny wpływ na codzienną praktykę kliniczną.

Słowa kluczowe: nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, TAF, TDF, terapia antyretrowirusowa

Abstract: Tenofovir (TFV), a nucleotide inhibitor of reverse transcriptase, is an important element of modern antiretroviral therapy. The currently used TFV prodrug – tenofovir disoproxil (TDF) – is very effective and safe. However, high concentrations of TFV in the plasma observed during therapy are thought to be linked to the observed renal and bone toxicities. The new oral prodrug of TFV, tenofovir alafenamide (TAF), is much more stable in the plasma and achieves higher intracellular concentration of tenofovir diphosphate (TFV-DP), responsible for the drug’s antiviral activity. At the same time plasma exposure of TVF is 91% lower when administered as TAF versus TDF. The occurrence of renal and bone side effects, was lower with TAF versus TDF. The results of the in vitro studies and clinical trials regarding the efficacy and safety of the treatment regimen containing elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide are presented as well as a discussion on the impact of these studies on the clinical practice.

Key words: antiretroviral therapy, nucleotide reverse transcriptase inhibitors, TAF, TDF