Skuteczność opatrunku UrgoClean® Ag Pad w eradykacji i sekwestracji in vitro drobnoustrojów będących czynnikiem etiologicznym zakażeń ran przewlekłych

Efficacy of UrgoClean® Ag Pad dressing in eradication and sequestration of micobial causative factors of chronic wound infections

Marzenna Bartoszewicz1 | Adam Junka1 | Monika Oleksy1 | Karolina Dydak1 | Bartłomiej Dudek2 | Joanna Czajkowska2 | Grzegorz Chodaczek3 | Justyna Paleczny1 | Karol Fijałkowski4 | Paweł Migdał3

ORCID*: 0000-0002-6542-2525 | 0000-0002-7559-8903 | 0000-0002-0527-468X | 0000-0001-9698-5710 | 0000-0002-6181-3772 | 0000-0002-6750-409X | 0000-0002-1407-6693 | 0000-0002-8783-7123 | 0000-0002-4915-6298 | 0000-0002-2615-9760

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Laboratorium Mikrobiologii Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu
3 Laboratorium Bioobrazowania Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu
4 Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-534 Wrocław, Tel.: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.07.2019

Zaakceptowano: 07.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019038

Forum Zakażeń 2019;10(3):159–168

Streszczenie: W dobie narastającej oporności drobnoustrojów na antybiotyki skuteczne leczenie infekcji ran stanowi istotne wyzwanie dla pracowników systemów ochrony zdrowia. W celu otrzymania optymalnych warunków do epitelializacji i zamknięcia się rany, konieczne jest uzyskanie właściwego poziomu wilgotności oraz zatrzymanie rozwoju infekcji. Obecnie dostępne są opatrunki oparte na technologiach najnowszej generacji, zawierające zróżnicowane substancje przeciwdrobnoustrojowe, mające służyć wyżej wzmiankowanym celom. Jednym ze stosowanych rozwiązań są wysokochłonne opatrunki lipidokoloidowe zawierające srebro, oparte na matrycy TLC. W niniejszej pracy podjęto się oceny skuteczności in vitro tego typu opatrunku do pochłaniania sztucznego wysięku, oceny siły eradykacyjnej względem patogenów Staphylococcus aureus, Candida albicans i Pseudomonas aeruginosa oraz ich sekwestracji w obrębie matrycy TLC. Uzyskane wyniki wykazały korzystne cechy opatrunku, predysponujące go do wykorzystania w tych obszarach zastosowań, co może stanowić istotny przyczynek do przeprowadzenia badań klinicznych służących pełnemu zrozumieniu interakcji zachodzących między środowiskiem rany, patogenami a matrycą opatrunku.

Słowa kluczowe: biofilm, eradykacja, opatrunek TLC, rany, sekwestracja

Abstract: In the era of increasing microbial resistance to antibiotics, effective treatment of wound infections is a significant challenge for healthcare professionals. In order to provide optimal conditions for epithelialization and closure of the wound, it is necessary to obtain the right level of moisture and stop the development of infection. Currently, a number of newgeneration dressings containing various antimicrobial substances are used to serve the aforementioned goals. One of the solutions are high-absorbing, silver-containing lipido-colloid dressings based on the TLC matrix technology. This study assessed the in vitro ability of this type of dressing to absorb artificial exudate, eradicate Staphylococcus aureus, Candida albicans and Pseudomonas aeruginosa pathogens and to sequestrate it within the TLC matrix. The results showed favorable dressing characteristics that would allow application in these areas and could be an important contribution to further clinical trials aimed at understanding the interaction between the wound environment, pathogens and the matrix of the dressing.

Key words: biofilm, eradication, sequestration, TLC dressing, wounds