Śródoperacyjna morfologia nerwu łokciowego po dziewięciu miesiącach od rekonstrukcji przy wykorzystaniu prowadnika NeuraGenR® – opis przypadku

Intraoperative ulnar nerve morphology nine months after reconstruction using the NeuraGen® nerve guide – a case report

Maciej Stala1 | Michał Lis1 | Marta Piotrowska2 | Anna Chrapusta1

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

2 Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

⇒ Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 20.10.2016

Zaakceptowano: 15.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016021

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(4):151–155

Streszczenie: Uszkodzenia nerwów obwodowych są częstymi urazami zaopatrywanymi w Oddziałach Chirurgii Ręki. Skutkują upośledzeniem funkcji kończyny: zaburzeniami czucia, dysfunkcją ruchową, a w dłuższej perspektywie zanikami mięśniowymi oraz kostnymi. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 46-letniego pacjenta po urazie nerwu łokciowego, który został zaopatrzony w pierwszej dobie po wypadku przez szycie nerwu typu koniec do końca. W kontrolnym badaniu fizykalnym 8 miesięcy po pierwotnym zabiegu zaobserwowano brak funkcji nerwu łokciowego, w wyniku czego mężczyzna został zakwalifikowany do zabiegu rewizyjnego. Śródoperacyjnie stwierdzono nerwiak o długości około 2 cm w miejscu szycia. Po wycięciu nerwiaka i zmobilizowaniu kikutów, dwucentymetrowy ubytek zrekonstruowano z użyciem neurotuby NeuraGen®. Z powodu przykurczającej blizny nad miejscem zespolenia oraz zaburzeń ruchomości palców IV i V, pacjent 9 miesięcy później został zakwalifikowany do kolejnego zabiegu rekonstrukcyjnego. Śródoperacyjnie w ocenie makroskopowej stwierdzono pełną przebudowę nerwu w miejscu pierwotnej implantacji NeuraGenu®. W kontroli 12 miesięcy po rekonstrukcji nerwu obserwowano czucie dwupunktowe 10 mm; siłę mięśniową oceniono na 3 w skali Lovetta. Śródoperacyjnie makroskopowo stwierdzona prawidłowa przebudowa nerwu korelowała z dobrymi wynikami w badaniu klinicznym. Zgodnie z dostępną literaturą pacjent wymagał kolejnych kontroli z uwagi na oczekiwaną dalszą poprawę funkcji.

Słowa kluczowe: NeuraGen®, nerw łokciowy, rekonstrukcja nerwów

Abstract: Damage to the peripheral nerves are common injuries treated in Departments of Hand Surgery. They result in impaired limb function: sensory, motor dysfunction, and in longterm muscle and bone atrophy. A 46-year-old patient admitted due to injury of the ulnar nerve was provided with end-to-end anastomosis of the nerve within the first twenty-four hours after the injury took place. In the physical examination performed eight months after the surgery the ulnar nerve proved to be nonfunctional, as a result of which the patient was qualified for revision surgery. A neuroma with a length of approx. 2 cm was found in the in the anastomosis site. After excision of the neuroma and mobilizing the stumps, a 2 cm defect was reconstructed using the NeuraGen® neurotube. Because of a contracted scar over the anastomosis site and motor function abnormalities of fingers IV and V, the patient was qualified for a following reconstructive procedure nine months later. Intraoperative macroscopic evaluation revealed a complete regeneration of the nerve at the site of the original NeuraGen® implantation. In a follow-up 12 months after the reconstruction procedure, 2-point sensation was found with a value of 10 mm, and muscle strength rated at 3 on the Lovett scale. Macroscopic intraoperative evaluation revealed regeneration of the nerve, which correlates with good results in the clinical examination. According to available literature, the patient requires further follow-up due to expected continued improvement in function.

Key words: nerve reconstruction, NeuraGen®, ulnar nerve