Stosowanie rekomendacji EUCAST do interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości – aktualny stan wiedzy

Application of the EUCAST guidelines in the interpretation of antibiotic susceptibility testing results – current knowledge

Dorota Żabicka

Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii Klinicznej, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, Narodowy Instytut Leków w Warszawie, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: 22 851 46 70, Fax: 22 841 29 49, e-mail: dzabicka@cls.edu.pl

Wpłynęło: 24.10.2017

Zaakceptowano: 17.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017059

Forum Zakażeń 2017;8(6):429–435

Streszczenie:

Interpretacja wyniku oznaczania lekowrażliwości dokonywana jest w Polsce w oparciu o zalecenia EUCAST (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). W oznaczeniach lekowrażliwości – oprócz tabel interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref zahamowania wzrostu EUCAST – stosowane są również inne dokumenty EUCAST, zalecenia polskiego zespołu roboczego ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST oraz opracowania publikowane przez KORLD (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów). W niniejszej pracy omówiono zasady wykorzystywania tych dokumentów w rutynowej pracy laboratorium mikrobiologicznego oraz ich przydatność dla lekarzy.

SŁOWA KLUCZOWE: EUCAST, kliniczne wartości graniczne, mechanizmy oporności, oznaczanie lekowrażliwości

Abstract:

In Poland, the interpretation of the results of the antibiotic susceptibility testing is based on EUCAST guidelines. Apart from the EUCAST breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters, also the EUCAST expert rules, the guidelines of the Polish Working Group for Antibiotic Susceptibility Testing according to EUCAST and the methodic guidelines published by the National Reference Centre for Susceptibility Testing are used in susceptibility testing. The paper describes both the guidelines and their usage in routine microbiological diagnostics.

KEY WORDS: antibiotic susceptibility testing, clinical breakpoints, EUCAST, resistance