Breast symmetrization in congenital deformation of the trunk in an adult patient – a case report

Symetryzacja piersi we wrodzonej deformacji tułowia u dorosłej pacjentki – opis przypadku

Anna Chrapusta

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 01.09.2015

Zaakceptowano: 28.09.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2015005

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(2):55–58

Streszczenie: Wrodzona wada klatki piersiowej pod postacią półkręgów i braku żeber oraz z następczą skoliozą jest poważnym problemem natury medycznej, powodującym różnego stopnia deformację klatki piersiowej. W przypadku, kiedy schorzenie dotyczy kobiet, wiąże się z następstwem manifestującym się dyslokacją i asymetrią piersi, co dodatkowo nasila wrażenie asymetrii. Całość przyczynia się do dyskomfortu oraz problemów natury psychologicznej, spowodowanych trudnościami dnia codziennego, takimi jak na przykład dobór ubrania czy odpowiednia prezencja. Chirurgia rekonstrukcyjna staje przed koniecznością indywidualnego doboru często nieopisywanych technik korekcyjnych, które mogą poprawić jakość życia pacjentek. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku wrodzonej deformacji tułowia u dorosłej kobiety, u której przeprowadzono zabieg symetryzacji piersi.

Słowa kluczowe: asymetria piersi, skolioza, symetryzacja piersi, VEPTR® system

Abstract: Hemivertebra and ribs development as the congenital chest deformity, with subsequent sco liosis, is a serious problem, that causes the deformity of the chest in the various degrees. If this disease affects women, it is associated with a successive manifested dislocation of the breast and the breast asymmetry, which further enhances the impression of asymmetry. All these problems causes discomfort and psychological problems caused by everyday problems such as the selection of clothes or appearance. Surgical reconstruction is faced with the necessity of individual choice of ten described correction techniques that can improve the quality of life of patients.

Key words: breast asymmetry, breast symmetrization, sco liosis, VEPTR® system