Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi po nowelizacji ustawy o odpadach i rozporządzeniu wykonawczych do ustawy na wybranych przykładach

Detailed rules for dealing with medical waste following the amendment of the waste act and executive regulations to the act

Anna Ziółko

Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: 22 851 52 05, Fax: 22 331 15 64, e-mail: a.ziolko@nil.gov.pl

Wpłynęło: 13.11.2017

Zaakceptowano: 04.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017064

Forum Zakażeń 2017;8(6):469–474

Streszczenie:

24 listopada 2017 roku weszło w życie kolejne rozporządzenie o odpadach medycznych. Ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy powodują pewne wątpliwości w zakresie ich interpretacji, dlatego w niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: czy można autoklawować medyczne odpady zakaźne, czy w szpitalach występują odpady zaliczane do grupy wysoce zakaźnych odpadów medycznych oraz jak oznakować pojemnik na odpady medyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: kategorie odpadów medycznych, odpady medyczne, unieszkodliwianie odpadów medycznych

Abstract:

From November 24, 2017, another medical waste regulation act is in force. Since current legislation raises doubts regarding their interpretation, the publication answers the most frequently asked questions, such as: can we autoclave infectious medical waste, can highly infectious medical waste be found in our hospitals, how should a medical waste container
be labeled.

KEY WORDS: medical waste, medical waste categories nosocomial, processes of destroying medical waste