Szczepienia ochronne w województwie lubelskim w roku 2018

Preventive vaccinations in the Lubelskie Voivodeship in 2018

Michał Pawlak1 | Agnieszka Woźniak-Kosek2

ORCID*: 0000-0001-6215-5495 | 0000-0002-7780-3448

1 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
2 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Agnieszka Woźniak-Kosek
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON,
Wojskowy Instytut Medyczny,
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa,
e-mail: wozniak-kosek@wim.mil.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.12.2020

Zaakceptowano: 10.01.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020042

Forum Zakażeń 2020;11(6):273–283

Streszczenie: Wstęp W pracy dokonano analizy stanu zaszczepienia obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi dzieci i młodzieży do 19. roku życia na terenie województwa lubelskiego w roku 2018. Materiał i metody Przeanalizowano stan uodpornienia roczników 2018, 2017, 2016 przeciwko: gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu B, inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae, odrze, nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince), różyczce, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Roczniki 2013 i 2012 poddano analizie pod kątem zaszczepienia I dawką przypominającą przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis; roczniki 2009 i 2008 – szczepienia II dawką przeciwko odrze, śwince, różyczce. Roczniki 2005, 2004 analizowano odnośnie zaszczepienia II dawką przypominającą przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi; roczniki 2000, 1999 – zaszczepienia III dawką przypominającą przeciwko błonicy i tężcowi. Stan uodpornienia przeciwko poszczególnym chorobom porównano ze stanem uodpornienia danych roczników na terenie Polski. W celu przeprowadzenia analizy stanu uodpornienia wykorzystano dane z rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych MZ-54 za 2018 rok. Dokonano procentowych obliczeń liczby dzieci zaszczepionych w stosunku do wszystkich sprawozdawanych kart uodpornienia dzieci w rocznikach. Wyniki zostały opisane oraz przedstawione graficznie w postaci wykresów. Wyniki Analiza obejmuje stan uodpornienia roczników podlegających w 2018 roku obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Przedstawiono odsetkowy udział zaszczepionych dzieci i młodzieży, analizowano szczepienia ochronne przeciwko następującym chorobom: gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, inwazyjnym zakażeniom H. influenzae typu B, inwazyjnym zakażeniom S. pneumoniae, odrze, nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince), różyczce, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Rocznik podlegający obowiązkowym szczepieniom ochronnym był porównywany z rocznikiem o jeden rok starszym. Dane z terenu województwa lubelskiego porównano z danymi na temat stanu uodpornienia na terenie całego kraju. Wnioski Poziom uodpornienia dzieci i młodzieży na terenie województwa wynosił ponad 90% w roczniku następującym po roczniku podlegającym do szczepienia. Szczepienia były rozpoczynane w roczniku podlegającym do szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, a następnie kontynuowane w kolejnych latach życia. U populacji w 2. roku życia zauważalna była dysproporcja pomiędzy liczbą dzieci poddanych szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (96,9%) a liczbą dzieci, które otrzymały szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (93,1%), inwazyjnym zakażeniom S. pneumoniae (91%), poliomyelitis (91%), inwazyjnym zakażeniom H. influenzae typu B (93%). Na terenie województwa lubelskiego w grupie dzieci w 1., 2. i 3. roku życia obserwowano niższy odsetek wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych niż na terenie kraju. W populacji województwa lubelskiego w 6., 7., 10., 11., 14., 15., 19. oraz 20. roku życia występował wyższy odsetek wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych – w porównaniu do danych z całego kraju.

Słowa kluczowe: kalendarz szczepień, szczepienia, uodpornienie

Abstract: Introduction The paper presents an analysis of the vaccination status of children and adolescents up to 19 years of age with compulsory preventive vaccinations in the Lublin Province in 2018. Material and methods The immunization status of year groups (year in which study participants were born): 2018, 2017, 2016 against: tuberculosis, diphtheria, tetanus, whooping cough, poliomyelitis, invasive Haemophilus influenzae type B infections, invasive Streptococcus pneumoniae infections, measles, mumps, rubella, hepatitis B. Year groups 2013 and 2012 were analyzed for vaccination with a booster dose against: diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis. Year groups of 2009 and 2008 were analyzed in terms of vaccination with the second dose against measles, mumps and rubella. Year groups of 2005, 2004 were analyzed for the 2nd boost against diphtheria, tetanus and pertussis, while year groups of 2000 and 1999 were analyzed for the 3rd boost against diphtheria and tetanus. The immunization status against particular diseases was compared with the immunization status of given age groups in Poland. In order to analyze the immunization status data from the annual MZ-54 vaccination report for 2018 was used. Percentage calculations of the number of vaccinated children in relation to all reported childhood immunization charts were performed. The results were described and presented in the form of graphs. Results The analysis includes a description of the immunization status of the year groups subject to mandatory preventive vaccinations in 2018. The percentage of vaccinated children and adolescents was presented by analyzing preventive vaccinations against the following diseases: tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, invasive H. influenzae type B infections, invasive S. pneumoniae infections, measles, mumps, rubella type B. The year group undergoing compulsory vaccinations was compared with a one-year-older year group. The data from the Lubelskie Voivodeship was compared with the data on the state of immunization of the whole country. Conclusions The Preventive Vaccination Program in the Lubelskie Voivodeship is implemented and the level of immunization of children and adolescents in the Voivodeship is over 90% in the year group following the year group to be vaccinated. Vaccinations are started in the year group to be vaccinated according to the Preventive Vaccination Program and then continued in the following years of life. In the second year of life, there is a disproportion between the number of children vaccinated against hepatitis B (96.9% of the population) and the number of children vaccinated against diphtheria, tetanus, pertussis (93.1%), and invasive S. pneumoniae infections (91%), poliomyelitis (91%), invasive H. influenzae type B infections (93%). In the Lublin Voivodeship, among children in the first, second and third year of life, a lower percentage of compulsory immunizations is performed compared to the rest of the country. Among study participants who are 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19 and 20 years old, a higher percentage of compulsory immunization is performed in the Lublin Province compared to data from other parts of the country.

Key words: immunization, vaccination calendar, vaccinations