Techniki wykrywania wirusów górnych dróg oddechowych

Detection methods for upper respiratory tract viruses

Szymon Kierat1 | Urszula Demkow1, 2

1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szymon Kierat Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Tel.: (22) 317 95 11

Wpłynęło: 16.11.2015

Zaakceptowano: 29.11.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015066

Forum Zakażeń 2015;6(6):391–395

Streszczenie: W pracy omówiono znaczenie diagnostyki wirusologicznej w zakażeniach górnych dróg oddechowych. Wskazano na jej znaczenie zwłaszcza w niektórych grupach pacjentów, takich jak: biorcy przeszczepów, chorzy z upośledzonym układem odpornościowym oraz osoby hospitalizowane. Przedstawiono możliwości i ograniczenia wykorzystania techniki izolacji, metod serologicznych oraz biologii molekularnej, a także omówiono możliwe trudności przy interpretacji wyników.

Słowa kluczowe: diagnostyka laboratoryjna, górne drogi oddechowe, wirusologia laboratoryjna, zakażenia wirusowe

Abstract: It was presented the significance of diagnosis of viral upper respiratory tract infections. We have pointed out its importance, especially in some groups of patients, such as: transplant recipients, immunocompromised and hospitalized patients. The opportunities and limitations of the isolation, serological and molecular techniques were shown, as well as the possible difficulties in results interpretation were discussed.

Key words: laboratory medicine, upper respiratory tract, viral infections, virology