Technologia CAD/CAM w chirurgii plastycznej – doświadczenia własne i perspektywy

CAD/CAM technology in plastic surgery – own experience and future perspectives

Adriana Paskal1 | Wiktor Paskal1 | Piotr Pietruski2 | Janusz Jaworowski3

ORCID*: 0000-0002-0557-1588 | 0000-0003-3051-5446 | 0000-0002-7161-163X | 0000-0002-7355-6662

1 Zakład Metodologii Badań Naukowych Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie
3 Klinika Timeless w Warszawie

Piotr Pietruski
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: 22 584 11 91, e-mail: pietruski.piotr@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 27.05.2019

Zaakceptowano: 11.06.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019017

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):75–81

Streszczenie: Technologia CAD/CAM umożliwia trójwymiarowy wydruk wirtualnie zaplanowanego obiektu. Duża różnorodność materiałów budulcowych sprawia, że metoda ta posiada olbrzymi potencjał w chirurgii plastycznej. Dlatego też istotna wydaje się znajomość przez chirurga plastycznego omawianej technologii – zarówno w kontekście jej możliwości, jak i zasad użytkowania. W niniejszej pracy przedstawiono wieloletnie doświadczenia Autorów z wykorzystaniem tej technologii w edukacji pacjentów, procesie szkolenia chirurgicznego, a także planowania i śródoperacyjnego wspomagania zabiegów resekcyjnych oraz rekonstrukcyjnych twarzoczaszki. Dodatkowo na bazie przeglądu piśmiennictwa omówiono obecne zastosowania kliniczne CAD/CAM w chirurgii plastycznej oraz w pokrewnych jej specjalizacjach. Przedstawiono również przyszłe kierunki rozwoju tej technologii i jej ewentualny wpływ na obraz chirurgii rekonstrukcyjnej w przyszłości.

Słowa kluczowe: CAD/CAM, chirurgia plastyczna, chirurgia rekonstrukcyjna, druk trójwymiarowy

Abstract: Computer aided design and computer aided manufacturing (CAD/CAM) technology enables three-dimensional printing of virtually designed objects. Due to the vast diversity of printing materials, its use in plastic surgery has an enormous potential. This is why it seems essential for the modern plastic surgeon to be familiar with this technology, both with its capabilities and terms of use. In this article, the authors present their experience in using this technology for patient education, surgical training, planning and intraoperative support of ablative and reconstructive surgery of the maxillofacial region. In addition, based on a meticulous literature analysis, we discuss the current clinical applications of CAD/CAM in plastic surgery and its related specializations. Last but not least, future development of this technology and its possible impact on plastic surgery in days to come has also been presented.

Key words: CAD/CAM, plastic surgery, reconstructive surgery, three dimensional printing