The use of biphasic calcium sulfate in two-stage treatment of a dentigerous cyst of the mandible – a case report

Zastosowanie dwufazowego siarczanu wapnia w dwuetapowym leczeniu torbieli zębopochodnej żuchwy – opis przypadku

Damian Dudek1, 2 | Karolina Wałach1 | Oliwia Warmusz3 | Hubert Mado3 | Maciej Jagielak4 | Edyta Reichman-Warmusz2

ORCID*: 0000-0002-6048-0216 | 0000-0002-7162-5097 | 0000-0001-9049-4224 | 0000-0002-1610-036X | 0000-0002-2357-9831 | 0000-0002-1061-807X

1 Dentistry and Oral Surgery Clinic „Artmedica” in Toruń
2 Chair of Histology and Embryology, Silesian Medical University in Zabrze-Rokitnica
3 Students’ Science Association Chair of Histology and Embryology, Silesian Medical University in Zabrze-Rokitnica
4 “Ortognatyka Jagielak” Clinic in Raszyn

Damian Dudek Dentistry and Oral Surgery Clinic „Artmedica” in Toruń,
166, Szosa Chełmińska Str., PL-87100 Toruń,
e-mail: damiandudek@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Received: 07.09.2020

Accepted: 19.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020009

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(3):67–75

Abstract: In this paper, the authors present the use of biphasic calcium sulfate (Bond Apatite®) for augmentation of bone defects based on literature analysis and a case study. The material was applied during the treatment of an odontogenic cyst. The case involved one mandibular cyst treated in two stages. The authors believe that decompression of large cysts combined with regenerative cement may be a much less invasive alternative to selected reconstructive procedures within the jaw bones.

Key words: biphasic calcium sulphate, cyst decompression, odontogenic cysts

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono możliwości wykorzystania dwufazowego siarczanu wapnia (Bond Apatite®) w augmentacji ubytku kostnego w oparciu o analizę piśmiennictwa oraz przypadek pacjenta. Materiał zastosowano podczas leczenia torbieli zębopochodnej. Postępowanie dotyczyło torbieli żuchwy leczonej dwuetapowo. Autorzy są zdania, iż zastosowanie dekompresji dużych torbieli oraz użycie powyższego cementu regeneracyjnego może stanowić znacznie mniej inwazyjną alternatywę dla wybranych zabiegów rekonstrukcyjnych w obrębie kości szczękowych.

Słowa kluczowe: dekompresja torbieli, dwufazowy siarczan wapnia, torbiele zębopochodne