Ocena wykorzystania cyfrowej angiografii substrakcyjnej w planowaniu rekonstrukcji plastycznej z wykorzystaniem płata w rejonie podudzia i stopy u pacjentów urazowych

The value of digital substraction angiography in planning of plastic reconstruction with flaps of lower leg and foot in trauma patients

Gunther Felmerer1 | Anastasiia Pozur1 | Nadine Emmerich1 | Tomasz Korzeniowski2 | Ryszard Mądry2 | Dominik Saul1 | Rene Mueller-Wille3 | Adam Stepniewski1

ORCID*: 0000-0002-0935-1208 | 0000-0002-0266-4105 | 0000-0003-2659-2422 | 0000-0002-7610-1460 | 0000-0002-6258-2419 | 0000-0002-0673-3710 | 0000-0003-3437-2817 | 0000-0002-2608-5925

1 Division of Plastic Surgery, Department of Trauma Surgery, Orthopedics and Plastic Surgery, University Medical Center Goettingen, Germany
2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Łęczna
3 Department of Radiology, University Medical Center Goettingen, Germany

Adam Stepniewski Division of Plastic Surgery, Department of Trauma Surgery, Orthopedics and Plastic Surgery, University Medical Center Goettingen, Germany e-mail: adam.stepniewski@med.uni-goettingen.de

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 05.04.2020

Zaakceptowano: 28.04.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):29–36

Abstract: Introduction Vascular injuries in open fractures are common in trauma patients. A plastic-surgical reconstruction of soft tissue defects requires precise preoperative planning, which includes vascular diagnostics. Possible methods of vascular imaging include Doppler sonography, conventional digital subtraction angiography (DSA), CT angiography (CTA) and MRI angiography (MRA). The aim of this study is to evaluate the value of DSA in the preoperative planning of plastic defect coverage in trauma patients with open fractures of the lower leg and foot. Material and methods A retrospective and anonymized search of the conventional and digital database was conducted. Cases were included that were diagnosed by DSA between February 2010 and June 2018 due to open fractures of the type Gustilo IIIb and IIIc of the lower leg and foot, and were treated with flaps. Results 41 patients (12 women, 29 men) with an average age of 55.22 years (range: 21–82 years) were identified. 27 had a BMI <30 at mean age of 54.7 years, 14 had a BMI >30 km/m2 at mean age of 56.21 years. In 21 cases, a normal vascular status was found while in 20 patients, a pathological vascular status was found. Statistically, a tendency could be shown that patients with a BMI >30 kg/m2 as well as younger patients showed rather inconspicuous vascular status. A correlation between the severity of vascular damage and gender was not found. All results were not significant. A single-stage percutaneous transluminal angioplasty (PTA) was performed in four persons and was successful in three cases. Conclusions Based on our experience we can confirm the usefulness of DSA in preoperative planning in trauma patients with open fractures of lower leg and foot. The resulting knowledge of the vascular anatomy allows better planning of defect coverage. The knowledge of the vascular status allows the correct choice of an adequate surgical technique, especially for planned flap. PTA can improve perfusion and thus the healing process. Younger patients show less severe traumatic vascular damage. In addition, based on our analysis we can assume that the subcutaneous fat tissue could have a protective role for the blood vessels in case of trauma.

Key words: conventional digital subtraction angiography, CTA, DSA, free flap, MRA, open fracture

Streszczenie: Wstęp Uszkodzenie naczyń stanowi częste rozpoznanie u pacjentów urazowych ze złamaniem otwartym. Plastyka ubytków tkanek miękkich wymaga precyzyjnego planowania okołooperacyjnego, w tym diagnostyki naczyniowej. Do dostępnych metod obrazowania naczyniowego zalicza się: ultrasonografię dopplerowską, konwencjonalną cyfrową angiografię subtrakcyjną (DSA), tomografię komputerową naczyń krwionośnych (CTA) oraz angiografię rezonansem magnetycznym (MRA). Celem poniższego badania była ocena przydatności DSA w okołooperacyjnym planowaniu plastyki ubytków tkanek u pacjentów urazowych z otwartymi złamaniami podudzia i stopy. Materiał i metody Przeprowadzono retrospektywną i anonimową analizę konwencjonalnej oraz cyfrowej bazy danych. Do badania włączono pacjentów, u których wykonano cyfrową angiografię subtrakcyjną pomiędzy lutym 2010 roku a czerwcem 2018 roku ze względu na obecność otwartego złamania podudzia i stopy typu IIIb oraz IIIc według klasyfikacji Gustilego, a także u których Artykuł jest dostępny na zasadzie dozwolonego użytku osobistego. Dalsze rozpowszechnianie (w tym druk i umieszczanie w sieci) ! jest zabronione i stanowi poważne naruszenie przepisów prawa autorskiego oraz grozi sankcjami prawnymi. zastosowano plastykę płatową. Wyniki Retrospektywnej analizie poddano 41 pacjentów (12 kobiet, 29 mężczyzn), średnia wieku badanych wynosiła 55,22 roku (21–82 lat). W grupie 27 pacjentów stwierdzono BMI <30 kg/m2 przy średniej wieku 54,7 roku, u 14 BMI >30 kg/m2 przy średniej wieku 56,21 roku. Prawidłowe unaczynienie obserwowano u 21 pacjentów, a u 20 badanych – nieprawidłowe. Zauważono istotną statycznie zależność między BMI >30 kg/m2, młodszym wiekiem a brakiem istotnych zmian w unaczynieniu. Nie znaleziono korelacji pomiędzy stopniem uszkodzenia naczyń a płcią. Pozostałe analizy nie wykazały istotnych powiązań. Przeprowadzono jednoetapową przezskórną angioplastykę u czterech pacjentów, zabieg ten był skuteczny jedynie u trzech z nich. Wnioski Na podstawie własnych doświadczeń Autorzy mogą potwierdzić przydatność DSA w planowaniu okołozabiegowym u pacjentów urazowych z otwartymi złamaniami podudzia i stopy. Zdobyta wiedza na temat anatomii naczyń pozwoli na lepsze planowanie zabiegu pokrycia ubytków. Znajomość stanu naczyń umożliwia wybranie odpowiedniej techniki zabiegu, w szczególności gdy jest zaplanowane wypreparowanie płata. Przezskórna angioplastyka naczyń może poprawić perfuzję tkanek i dzięki temu również wspomóc procesy gojenia. U młodszych pacjentów stwierdzono mniejszy stopień uszkodzenia naczyń. Ponadto na podstawie badań można stwierdzić, że podskórna tkanka tłuszczowa może spełniać rolę ochronną dla naczyń krwionośnych w przypadku urazu.

Słowa kluczowe: CTA, DSA, konwencjonalna cyfrowa angiografia subtrakcyjna, MRA, otwarte złamanie, wolny płat