Trepanacja czaszki na przestrzeni wieków

Skull trepanation over the centuries

Olga Łach1 | Jakub Wojnarowicz1 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2 | Marek Kucharzewski3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 24.10.2017

Zaakceptowano: 19.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017024

Leczenie Ran 2018;15(1):41–44

Streszczenie: Trepanacja czaszki polega na odsłonięciu opon mózgowych w celu umożliwienia przeprowadzenia właściwego zabiegu, np. leczenia krwiaka wewnątrzczaszkowego. Pierwsze operacje tego typu datowane są na protoneolit i wiązane były z rytuałami. Udział w zgłębianiu historii trepanacji przypisuje się Polakom z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, prowadzącym w 2016 roku badania w Omdurmanie (Sudan). W starożytności chirurdzy potrafili przeprowadzać skomplikowane operacje, o których nawet nie marzyli nowożytni medycy przed XX wiekiem. Obecnie, wraz z postępem możliwości technicznych, obserwuje się dynamiczny rozwój neurochirurgii.

Słowa kluczowe: historia medycyny, kodeks Hammurabiego, neurochirurgia, starożytność, trepanacja

Abstract: Skull trepanation is used to expose the meninges which creates a proper surgical access, for example in treatment of intracranial hematoma. The first treatments date back to the protoneolite and are associated with rituals. Participation in the exploration of the history of trepanation is attributed to our countrymen from the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Poznan conducting research in Omdurman in Sudan in 2016. In antiquity, surgeons were able to carry out complicated operations that even their modern colleagues in the twentieth century had not dared to dream about. Today, along with the advancement of technical capabilities neurosurgery is developing extremely dynamically.

Key words: antiquity, Hammurabi code, history of medicine, neurosurgery, trepanation