Trudności w leczeniu wstrząsu septycznego u pacjentki w stanie padaczkowym – opis przypadku

Difficulties in the treatment of septic shock in a patient with status epilepticus – a case report

Urszula Zielińska-Borkowska1 | Aneta Słabuszewska-Joźwiak2

1 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2 Klinika Ginekologii i Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel./Fax: (22) 584 13 42

Wpłynęło: 02.02.2016

Zaakceptowano: 16.02.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016007

Forum Zakażeń 2016;7(1):61–64

Streszczenie: Wstrząs septyczny jest jednym z najtrudniejszych wyzwań medycznych u chorych leczonych w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Wielolekowa terapia może doprowadzić do wystąpienia interakcji między lekami. Interakcje z kolei mogą zachwiać osiągnięty już wcześniej stan równowagi w chorobie podstawowej. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku 32-letniej ciężarnej pacjentki, u której włączono wielolekową terapię stanu padaczkowego z użyciem kwasu walproinowego. Na skutek leczenia doszło do niewydolności wielonarządowej. Przyczyniło się to do ryzyka zakażenia szczepami wielolekoopornymi wrażliwymi tylko na karbapenemy. Włączenie do terapii meropenemu spowodowało obniżenie stężenia leku przeciwpadaczkowego, co z kolei skutkowało nawrotem drgawek. Zwiększenie dawki antybiotyku i skrócenie czasu antybiotykoterapii przyczyniło się do powolnego wzrostu stężenia leku przeciwpadaczkowego. Zabieg operacyjny w połączeniu ze skuteczną antybiotykoterapią zadecydował o sukcesie terapeutycznym – wyleczeniu ze wstrząsu septycznego. Pacjentka po leczeniu w OIT została przekazana do Kliniki Neurorehabilitacji.

Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, interakcja, stan padaczkowy

Abstract: Therapy of septic shock is one of the most challenging amongst intensive care unit (ICU) patients. Multidrug treatment may lead to drug interactions. These can alter previously achieved equilibrium in the underlying disease. We describe the case of a 32-year-old pregnant female who had multidrug therapy of epileptic state with valproic acid introduced. This treatment resulted in multiple organ failure. It led to infection with multidrug resistant species susceptible to cabapenems exclusively. Introduction of meropenem caused a significant drop in the antiepileptic drug blood concentration which was the reason for the convultions relapse. Increase in the dose and shortening the time of antibiotherapy led to a slow raise in the level of antiepileptic drug. At the same time, surgical intervention and effective antibiotherapy allowed recovery from septic shock. Following ICU treatment, the patient was transferred to Neurorehabilitation Clinic.

Key words: antibiotherapy, interaction, status epilepticus