Ultrakrótkie implanty Bicon® jako wyjście alternatywne w natychmiastowym leczeniu zaawansowanego Periimplantitis – opis przypadku

Ultra-short Bicon® implants as an alternative in immediate treatment of advanced Periimplantitis inflammation – case report

Damian Dudek1, 2 | Karolina Wałach1 | Maciej Jagielak3 | Edyta Reichman-Warmusz2 | Jagoda Słowińska4

ORCID*: 0000-0002-6048-0216 | 0000-0002-7162-5097 | 0000-0002-2357-9831 | 0000-0002-1061-807X | 0000-0002-4811-4731

1 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii NZOZ „ArtMedica” w Toruniu
2 Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
3 Klinika „Ortognatyka Jagielak” w Raszynie
4 Katedra i Zakład Ortodoncji w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Damian Dudek Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, NZOZ „ArtMedica” w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń, e-mail: damiandudek@op.pl

Wpłynęło: 22.08.2019

Zaakceptowano: 12.09.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019027

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):203–208

Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania ultrakrótkich implantów systemu Bicon® w rozmaitych warunkach anatomicznych. Zaprezentowany przypadek dotyczy zaniku pionowego wyrostka zębodołowego w przebiegu periimplantitis. W trudnej sytuacji klinicznej ultrakrótkie wszczepy okazały się być najbardziej efektywne. Ich użycie pozwoliło na zminimalizowanie ryzyka i skrócenie czasu oraz kosztów leczenia, związanych ze skomplikowaną procedurą augmentacyjną. Autorzy uważają, iż właśnie taka procedura musiałaby mieć miejsce w przypadku zastosowania standardowych wszczepów śrubowych. Użycie ultrakrótkich implantów jest znacznie mniej inwazyjną i bardziej przewidywalną klinicznie alternatywą dla skomplikowanych zabiegów rekonstrukcyjnych w obrębie kości szczękowych.

Słowa kluczowe: ultrakrótkie implanty, zaawansowany periimplantitis, zanik pionowy kości

Abstract: The authors would like to present the possibility of using the ultra-short Bicon® system implants in various anatomical conditions based on a literature analysis. In addition, the presented case concerns the atrophy of the vertical alveolar process in the course of periimplantitis. In a difficult clinical situation ultra-short implants have proved to be the most effective solution. Their use allowed to minimize the risk and reduce the time and costs of treatment associated with the complicated augmentation procedure. The authors believe that such a procedure would have to take place when using standard screw implants. The use of ultra-short implants is a much less invasive and more clinically predictable alternative to complicated jaw reconstruction surgery.

Key words: advanced periimplantitis, ultrashort implants, vertical bone loss