Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat gojenia i leczenia ran

Knowledge of nurses on treatment and wound healing

Elżbieta Walewska1 | Lucyna Ścisło1| Ada Caputa1| Antoni M. Szczepanik2

 

1 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2 I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Elżbieta Walewska Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, ul. Kopernika 25, 30-501 Kraków, Tel.: 12 421 40 10, e-mail: elzbieta.walewska@uj.edu.pl

Wpłynęło: 15.09.2017

Zaakceptowano: 27.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017028

Leczenie Ran 2017;14(4):129–134

Streszczenie: Wstęp Według badań obecnie na świecie żyje blisko 20 milionów ludzi z przewlekłymi ranami. Odpowiedni poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat gojenia i leczenia ran wpływa pozytywnie na proces gojenia, zmniejsza powikłania oraz obniża koszty leczenia i hospitalizacji. Cel Celem badania była ocena poziomu wiedzy pielęgniarek/pielęgniarzy na temat gojenia i leczenia ran. Materiał i metody W badaniu wzięło udział 87 pracowników personelu pielęgniarskiego, aktywnych zawodowo, w wieku od 23 do 60 lat. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki Tylko 3,4% pielęgniarek/pielęgniarzy posiadało niski poziom wiedzy na temat leczenia i gojenia ran. 67,8% ankietowanych miało umiarkowaną wiedzę, a 28,8% – wysoki poziom wiedzy. Pielęgniarki i pielęgniarze w zdecydowanej większości pogłębiali wiedzę na temat gojenia i leczenia ran podczas studiów (67,8%) lub nabywali ją od lekarza/pielęgniarki albo innego członka zespołu medycznego (66,7%). Większą wiedzę w tym zakresie reprezentował personel pielęgniarski niepracujący na oddziałach chirurgicznych. Wnioski W badaniach wykazano, że wiedza pielęgniarek oraz pielęgniarzy na temat gojenia i leczenia ran jest na wystarczającym poziomie. Osoby biorące udział w badaniu potrafiły prawidłowo dobierać opatrunki, w zależności od rodzaju rany oraz sytuacji klinicznej.

Słowa kluczowe: pielęgniarki, rany, wiedza

Abstract: Introduction According to the research, currently nearly 20 million people live with chronic wounds. Proper nursing knowledge of wound healing and treatment impacts the wound healing process, reduces complications and lowers the cost of treatment and hospitalization. Aim The aim of the study was to assess nurses’ knowledge of wound healing and treatment. Material and methods The study involved 87 nurses at the age of 23–60 years who are professionally active. The method of a diagnostic survey was used. Results Only 3.4% of the nurses demonstrated a low level of wound healing and treatment knowledge. The next 6.7% had a moderate level of knowledge and 28% of the nurses demonstrated a high level of knowledge. Nurses improve their knowledge of treatment and wound healing during theoretical studies (67.8%) and by learning from the experience of others (66.7%). Nurses who do not work on surgical wards have a higher knowledge level. Conclusions Nurses’ knowledge about treatment and wound healing is on a sufficient level. The respondents can correctly select wound dressings.

Key words: knowledge, nurses, wounds