Wpływ obecności powietrza i gazów niekondensujących w sterylizatorze na zwiększone ryzyko niesterylności narzędzi medycznych

Effect of the presence of air and non-condensable gases in the sterilizer at an increased risk of non-sterility of medical instruments

Dorota Kudzia-Karwowska

Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Centralna Sterylizatornia, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice, Tel.: (32) 259 12 00

Wpłynęło: 31.03.2015

Zaakceptowano: 16.04.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015019

Forum Zakażeń 2015;6(2):111–113

Streszczenie: Obecność gazów niekondensujących w komorze sterylizatora podczas procesu sterylizacji wpływa na otrzymanie niesterylnych wyrobów medycznych. Sytuacja ta stwarza ryzyko rozwinięcia się zakażenia szpitalnego. Gwarancją uzyskania sterylnych produktów jest prawidłowe działanie urządzeń sterylizujących. Urządzenia te muszą być regularnie kontrolowane przez pracowników Centralnych Sterylizatorni i konserwowane przez specjalistów uprawnionych do sprawowania nadzoru nad sprzętem sterylizującym wyroby medyczne. Codzienne monitorowanie autoklawu parowego z wykorzystaniem testu Bowiego-Dicka pod względem penetracji pary wodnej oraz usuwania powietrza minimalizuje ryzyko nieskutecznej sterylizacji.

Słowa kluczowe: gazy niekondensujące, kondensat, nasycona para wodna, sterylizacja, test Bowiego-Dicka

Abstract: The presence of non-condensable gases in the chamber of the sterilizer during the sterilization process results in a non-sterile medical products. This creates a risk of hospital infection obtain sterile products guarantee a reliable operation of the equipment sterilization. These devices must be regularly inspected by staff and well maintained by professionals qualified to supervise the sterilizing medical equipment. Daily monitoring of a steam autoclave for penetration of water vapor and air removal test Bowie-Dick, minimizes the risk of ineffective sterilization.

Key words: Bowie-Dick test, condensate, non-condensable gases, saturated steam, sterilization