Wpływ różnych metod kompresjoterapii na lepkość krwi chorych z przewlekłą chorobą żylną

Effect of different methods of compression on blood viscosity in patients with chronic venous disease

Monika Han1 | Krzysztof Paruzel2 | Marek Kucharzewski3 | Karol Monkos4 | Ludmiła Słowińska-Łożyńska4

1 Specjalistyczna Praktyka Fizjoterapeutyczna i Pielęgniarska w Rybniku

2 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

4 Katedra i Zakład Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

⇒ Krzysztof Paruzel, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Tel./Fax: (32) 429 14 52

Wpłynęło: 15.12.2013

Zaakceptowano: 14.01.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013019

Leczenie Ran 2013;10(4):113–118

Streszczenie: Wstęp Przewlekła choroba żylna (PChŻ) to bardzo częste schorzenie, występujące u prawie połowy dorosłych Polaków. W każdym stadium PChŻ kompresjoterapia jest najistotniejszym elementem terapii pacjentów. Cel pracy Celem pracy była ocena wpływu różnych metod kompresjoterapii na lepkość krwi badanych. Materiał i metody Do badania zakwalifikowano 25 chorych w wieku od 40 do 71 lat. U wszystkich zastosowano w tej samej kolejności dwie metody kompresjoterapii. W pierwszym etapie badania stosowano podkolanówkę o stopniowanym ucisku, a w drugim – dynamiczną terapię uciskową. Każdy badany był poddawany obydwu metodom kompresjoterapii przez okres 7 dni z siedmiodniową przerwą (bez stosowania ucisku na kończynach dolnych) po każdej z nich. U wszystkich chorych porównano wpływ kompresjoterapii na właściwości reologiczne krwi w trakcie stosowania dwóch metod kompresjoterapii przez 7 dni. Wyniki Stosowanie przez 7 dni podkolanówek o stopniowanym ucisku i dynamicznej terapii uciskowej przyczyniło się do znamiennego statystycznie zmniejszenia lepkości krwi u wszystkich chorych. Otrzymane wyniki były porównywalne w obydwu grupach. Wnioski Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że stosowanie podkolanówek oraz dynamicznej terapii uciskowej powoduje zmniejszenie lepkości krwi większe przy użyciu pierwszej metody.

Słowa kluczowe: kompresjoterapia | lepkość krwi | przewlekła choroba żylna

Abstract: Chronic venous disease is a very common condition in almost half of adult Poles. At each stage of chronic venous disease compression therapy is the most important part of patients’ management. Aim An evaluation of the impact of different compression therapy methods on the blood viscosity of the examined patients. Material and methods Twenty five patients at the age from 40 to 71 years were selected for the screening. Different compression therapy methods were used in the same sequence for all the patients. At the first stage of screening a gradual compression knee high socks was used. At the next stage a dynamic compression therapy was used. In all patients, the effects of compression therapy on the rheological properties of blood when using the two compression therapy methods for a period of seven days were compared. Results The application of gradual compression knee high socks and dynamic compression therapy for the period of 7 days resulted in statistically significant lowering of blood viscosity in all patients. The lowering of blood viscosity was comparable in both groups. Conclusions The application of gradual compression knee high socks and dynamic compression therapy results in lowering of blood viscosity.

Key words: blood viscosity | chronic vascular disease | compression therapy