Wpływ żelaza na proces gojenia ran

Role of iron in wound healing

Ewa Rojczyk-Gołębiewska1 | Marek Kucharzewski2 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska3 | Artur Pałasz1

1 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy

3 Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Czeladź PZZOZ w Będzinie

⇒ Ewa Rojczyk-Gołębiewska, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, Tel.: (32) 208 83 74, Fax: (32) 252 66 74

Wpłynęło: 10.06.2013

Zaakceptowano: 29.06.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013007

Leczenie Ran 2013;10(2):41–45

Streszczenie: Z uwagi na narastający problem trudno gojących się ran, wiele badań poświęca się czynnikom wpływającym na ten proces. Na szczególną uwagę zasługują jony żelaza. Ich zwiększone stężenie, powszechnie występujące w trudno gojących się ranach, wpływa negatywnie na proces gojenia. Jest to związane z generowaniem zbyt dużych ilości reaktywnych form tlenu oraz z zaburzeniami pewnych szlaków metabolicznych. Nie bez znaczenia jest też podłoże genetyczne – istnieje co najmniej kilka genów, których polimorfizmy sprawiają, że człowiek jest podatny na zaburzenia gojenia. W oparciu o najnowsze badania opracowano nowe terapie trudno gojących się ran, wykorzystujące chelatory żelaza.

Słowa kluczowe: chelatory | gojenie | polimorfizmy | rany | żelazo

Abstract: In the presence of the growing problem of impaired wound healing, many research were conducted in order to determine factors influencing this process. Iron ions are especially worth attention in this matter. Their augmented concentrations, commonly present in wounds that heal improperly, negatively influence healing process. It is connected with excessive reactive oxygen species generation and activation of certain metabolic pathways. Genetic background is also important – there are at least several genes, polymorphism of which make human prone to wound healing complications. In the light of the newest discoveries, new therapies of impaired wound healing, based on ion chelators are being developed.

Key words: chelators | healing | iron | polymorphisms | wounds