Wsparcie żywieniowe w procesie leczenia odleżyn – opis przypadku

Nutritional support therapy in the treatment of pressure ulcers – a case report

Magdalena Michalska | Marlena Jakubczyk

1 Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
2 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Magdalena Michalska Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, e-mail: magdalena.michalska@nutrimed.pl

Wpłynęło: 12.05.2018

Zaakceptowano: 10.06.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018008

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):67–70

Streszczenie:

Niedożywienie pacjenta stanowi jeden z czynników predysponujących do powstawania ran odleżynowych, a także w istotny sposób zaburza proces gojenia. Obecnie w coraz większej liczbie badań zajmujących się problematyką odleżyn i trudno gojących ran podkreśla się znaczenie leczenia żywieniowego w kompleksowej opiece nad chorym. Zastosowanie odpowiedniej interwencji żywieniowej w celu wyrównania niedoborów pokarmowych w pozytywny sposób wpływa na proces gojenia oraz przyspiesza powrót pacjenta do zdrowia. Celem niniejszej pracy było przedstawienie – na podstawie zaprezentowanego opisu przypadku – korzyści płynących ze stosowania specjalistycznych preparatów doustnych i dojelitowych o wzbogaconym składzie w leczeniu ran odleżynowych.

Słowa kluczowe: leczenie żywieniowe, niedożywienie, rana odleżynowa

Abstract:

Malnutrition is one of the main predisposing factors for development of decubitus wounds and also significantly disturbs the healing process. Currently more research dealing with the problems of pressure ulcers and difficult to heal wounds, shows the importance of clinical nutrition in patient comprehensive care. The use of appropriate interventions to compensate for nutritional deficiencies, will have a positive effect on the healing process and will accelerate the patient’s recovery. The aim of the study was to present – based on the case report – the benefits of treating decubitus ulcers by using oral and enteral preparations with an enriched composition.

Key words: clinical nutrition, decubitus wound, malnutrition