Współczesna terapia antyretrowirusowa – kryteria racjonalnego wyboru nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTI s)

Modern antiretroviral therapy – criteria of nucleoside reverse trancriptase inhibitors (NRTI s) backbone selection

Monika Bociąga-Jasik | Anna Kalinowska-Nowak | Aleksander Garlicki

Klinika Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Monika Bociąga-Jasik Klinika Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Śniadeckich 5, 31-501 Kraków, Tel.: (12) 424 73 41

Wpłynęło: 10.02.2015

Zaakceptowano: 26.02.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015006

Forum Zakażeń 2015;6(1):59–63

Streszczenie: Wprowadzenie do terapii zakażeń HIV (ang. human immunodeficiency virus) leków antyretrowirusowych pozwoliło na zahamowanie progresji choroby, a co za tym idzie – zmniejszenie częstości występowania powikłań oraz obniżenie śmiertelności. Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (ang. nucleoside reverse transcriptase inhibitors – NRTIs) od prawie 20 lat stanowią podstawę wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (ang. highly active antiretroviral therapy – HAART). Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w terapii dwa leki z tej grupy powinny zostać połączone z jednym lekiem z grupy wybranej z następujących: nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (ang. non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors – NNRTIs), inhibitory proteazy (ang. protease inhibitors – PIs) lub inhibitory integrazy (ang. integrase inhibitors – INSTIs). Powodzenie HAART w dużej mierze zależy od współpracy ze strony pacjenta, jednak nie można zapominać, że odpowiedni dobór leków również ma znaczenie dla skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych doniesień, dotyczących stosowania zalecanych przez obowiązujące wytyczne leków z grupy NRTIs: abakawiru w połączeniu z lamiwudyną (ABC/3TC) oraz tenofowiru w połączeniu z emtrycytabiną (TDF/FTC), ze szczególnym uwzględnieniem ich skuteczności i profilu bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: abakawir, NRTIs, tenofowir, terapia antyretrowirusowa

Abstract: Introduction of antiretroviral drugs, allowed stop of the disease progression, and in consequence decreased the number of complications and mortality rate. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) for almost 20 years are essential backbone of highly active antiretroviral therapy (HAART) and according to guidelines two drugs from this group should be combined with one: non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), protease inhibitor (PI) or integrase inhibitor (INSTI). Efficacy of therapy is based largely on patients adherence, however the choice of the drugs plays important role, and may have impact on efficacy and safety of the therapy. The aim of above publication is to present the current researches on nucleoside reverse transcriptase: abacavir/lamivudine (ABC/3TC) and tenofovir/emtricitabine (TDF/FTC), regarding especially their efficacy, and toxicity.

Key words: abacavir, antiretroviral therapy, NRTIs, tenofovir