Wstępna ocena ran przewlekłych za pomocą aplikacji MolecuLight i:X™. Przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

Initial diagnosis of chronic wounds using the MolecuLight i:X™ application. Literature review and author’s own experience

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 25.02.2020

Zaakceptowano: 10.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020005

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):75–85

Streszczenie: Wszystkie rany niegojące się są skontaminowane. Szybka ocena ułatwia wprowadzenie prawidłowego postępowania i zapobiega zakażeniom rozprzestrzeniającym się, które zagrażają zdrowiu oraz życiu pacjentów. Nowe narzędzie MolecuLight i:X™, występujące jako detektor i aplikacja telefoniczna, pozwala na szybką diagnostykę biofilmu oraz wykonanie planimetrii, ułatwia monitorowanie rany i kontrolę jej dokładnego oczyszczania. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w diagnostyce MolecuLight i:X™ w aplikacji i:XCamera App przy pomocy obrazowania fluorescencyjnego oraz wykonywania planimetrii ran.

Słowa kluczowe: diagnostyka ran, fluorescencja, planimetria

Abstract: All hard-to-heal wounds are contaminated. Rapid assessment facilitates the introduction of proper management and prevents the spread of infections that threaten the health and lives of patients. The new MolecuLight i:X™ tool is a detector and a telephone application that allows for quick biofilm diagnostics and planimetry, facilitates wound monitoring and control of thorough wound cleansing. This paper presents the author’s experience in using MolecuLight i:X™ in the i:XCamera App using fluorescence imaging and wound planimetry.

Key words: fluorescence, planimetry, wound diagnostics