Wszawica w szkołach

Pediculosis at schools

Dorota Gregorowicz-Warpas1, 2

1 Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
2 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Dorota Gregorowicz-Warpas Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, e-mail: d.gregorowicz@wp.pl

Wpłynęło: 25.05.2017

Zaakceptowano: 14.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017031

Forum Zakażeń 2017;8(4):305–309

Streszczenie: Pomimo rozwoju cywilizacyjnego wszawica nadal stanowi duży problem  społeczny w wymiarze higienicznym, socjalnym i medycznym. Do transmisji pasożytow dochodzi  drogą pośrednią lub w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną. Jest to proces  złożony, do ktorego przyczynia się np.: przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, stykanie  się głowami podczas zabaw czy korzystanie ze wspolnych grzebieni. Wszy mogą pojawiać  się u ludzi w rożnym wieku, jednak najczęściej choroba występuje u dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym. Najwyższa zapadalność przypada na okres zimowy, wakacyjny i powakacyjny,  kiedy dzieci wracają z rożnych form zorganizowanego wypoczynku. Większość przedszkoli  i szkoł doświadczyła zjawiska pedikulozy wśrod swoich uczniow. Wyniki badań przeprowadzonych  w 2013 roku przez ekspertow NIZP-PZH dowodzą, że w 44,5% polskich szkoł rożnego  stopnia występuje problem wszawicy głowowej. Od jednego do dziesięciu przypadkow tej  choroby pasożytniczej obserwowano w 41,4% placowek, w 3% szkoł odnotowano od 11 do  20 przypadkow zarażeń, a w 1,5% placowek – ponad 20. Najskuteczniejszym sposobem profilaktyki  są okresowe przeglądy głow uczniow – wykonywane zarowno przez pielęgniarkę czy  higienistkę szkolną, jak i przez rodzicow, zwłaszcza kiedy w szkole lub przedszkolu występuje  wszawica. Podkreśla się, że kontrole powinny być przeprowadzane z zachowaniem zasad  nietykalności. W związku z tym obowiązek kontroli spoczywa przede wszystkim na rodzicach,  a nie na szkole. Raz na tydzień lub minimum raz na dwa tygodnie należy sprawdzać dzieciom  głowy pod kątem obecności wszy, np. podczas kąpieli. Szczegołowe informacje w tym zakresie  zawarto w Stanowisku Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania  i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

Słowa Kluczowe: wesz ludzka, wszawica w szkołach

Abstract: Despite advances in civilization, pediculosis is still a major social problem in the  social, hygienic and medical dimensions. Parasite transmission may come by indirect or direct  contact with the infected person. It is a complex process which may be caused by many  factors such as large population concentrations, head-to-head contact during play or sharing  combs or a hair brush with the infected person. Loses can appear in different ages, however,  the most common is among children in kindergarten and schools. The highest incident rate is  noted during the winter season, summer holidays and soon after the summer holidays, when  children return from various forms of leisure. Most kindergartens and schools have experienced  pediculosis among theirs pupils. The research results which were performed in 2013 by the  experts from NIZP-PZH show that in 44.5% of Polish schools there is a problem of pediculosis to  a varying extent. From 1 to 10 cases of pediculosis appeared in 41.4% of schools. In 3% of schools  11 to 20 cases of pediculosis infections were reported, and over 20 infections were noted in  1.5% of schools. The best way to prevent pediculosis is the periodic examination of pupils’ heads,  which should be done not only by a school nurse but also by parents at home, especially  during the time when pediculosis is present in kindergartens and in schools. The most essential  thing to be remembered is the way of checking the heads with should be performed without  contact. More details on this subject may be found in the official statement released by the  Department of Mother and Child at the Ministry of Health regarding the prevention and elimination  of pediculosis among children and teenagers.

Key Words: body louse, pediculosis at schools