Wycięcie kikuta pęcherzyka żółciowego – rana zagojona częściowo przez ziarninowanie przy akceptowalnym efekcie kosmetycznym blizny. Opis przypadku

Excision of the gallbladder stump – partial wound healing by granulation with acceptable cosmetic appearance of scar. A case report

Wojciech Ciesielski1 | Alicja Strzałka1 | Adam Porębski1 | Marcin Włodarczyk2 | Piotr Hogendorf1 | Janusz Strzelczyk1 | Adam Durczyński1

ORCID*: 0000-0002-5566-6745 | 0000-0002-6554-1831 | 0000-0002-8666-1998 | 0000-0001-9118-4623 | 0000-0002-4458-0145 | 0000-0003-3438-9512 | 0000-0003-2999-5454

1 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wojciech Ciesielski
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,
Tel.: 42 677 67 55,
e-mail: wojciech.ciesielski@icloud.com

Piotr Hogendorf
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,
Tel.: 42 677 67 55,
e-mail: piotr.hogendorf@umed.lodz.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.02.2021

Zaakceptowano: 10.03.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021002

Forum Leczenia Ran 2021;2(1):67–70

Streszczenie: Częściowa resekcja pęcherzyka żółciowego (SC) to metoda leczenia stosowana w przypadku tzw. trudnej cholecystektomii. Pozwala minimalizować ryzyko uszkodzenia dróg żółciowych, w przypadku gdy z powodu dużego nacieku zapalnego niemożliwe jest bezpieczne wypreparowanie struktur w obrębie trójkąta Calota. SC jest jednak metodą obarczoną większym ryzykiem przecieku żółci, pozostawienia kamienia w kikucie pęcherzyka lub przesunięcia złogów do światła przewodu żółciowego wspólnego (PŻW) w porównaniu do całkowitej cholecystektomii. W pracy zaprezentowano przypadek 53-letniego mężczyzny, u którego wykonano SC z powodu znacznego nacieku zapalnego w okolicy kieszonki Hartmanna w przebiegu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. W przebiegu pooperacyjnym – z uwagi na przeciek żółci – wykonano ECPW z protezowaniem dróg żółciowych, a następnie pacjenta reoperowano, wycinając zapalnie zmieniony kikut pęcherzyka z zalegającym złogiem. Z powodu infekcji w ranie pooperacyjnej, z górnego i dolnego bieguna rany usunięto szwy i pozostawiono do gojenia przez ziarninowanie. Dzięki pozostawieniu szwów w centralnej części rany uzyskany efekt kosmetyczny gojenia jest zadowalający.

Słowa kluczowe: gojenie ran, subtotalna cholecystektomia

Abstract: When safe dissection of the structures in the triangle of Calot is impossible due to extensive inflammatory infiltration in the course of a complicated cholecystectomy, the use of subtotal cholecystectomy (SC) minimizes the risk of bile duct damage. Nevertheless, when compared with total cholecystectomy, SC is a method fraught with higher risk of bile leakage, leaving a remnant gallstone in the stump of the gallbladder, or shifting gallstones to the lumen of the common bile duct (CBD). We present the case of a 53-year-old male who underwent SC due to significant inflammatory infiltration in the area of Hartmann’s pouch caused by acute cholecystitis. The postoperative period was complicated by bile leakage requiring intervention with ERCP and multiple stenting of the CBD, followed by reoperation and removal of the stump of the gallbladder with a gallstone remnant. Surgical site infection was managed with the removal of the stiches from upper and lower pole of the wound, which was left to heal by granulation. Satisfying cosmetic effect was achieved by leaving the stiches in the central part of the wound.

Key words: subtotal cholecystectomy, wound healing