Wykonywanie oraz monitorowanie i kontrola skuteczności procesu mycia-dezynfekcji

Performing, monitoring, and controlling the effectiveness of the washing-disinfection process

Dorota Kudzia-Karwowska

ORCID: 0000-0002-9786-7625

Centralna Sterylizatornia,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Francuska 20–24, 40-027 Katowice,
e-mail: dkarwowska@interia.pl

Wpłynęło: 20.02.2021

Zaakceptowano: 14.03.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021002

Forum Zakażeń 2021;12(1):37–40

Streszczenie: Pierwszym krokiem w reprocesowaniu instrumentarium medycznego jest oczyszczanie, mycie i dezynfekcja. Ten krok musi zostać wykonany w sposób dokładny i z pełną odpowiedzialnością, ponieważ od jego skuteczności zależy efekt finalny procedury dekontaminacji instrumentarium medycznego. Ustawodawca nie określa w formie aktu prawnego w jaki sposób należy kontrolować wykonywane procedury w centralnej sterylizatorni. W aktach prawnych pojawia się informacja o wymaganiach względem wyposażenia jednostki (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r., poz. 492). Zasady monitorowania i kontroli procedur dekontaminacji określają wytyczne krajowe i zagraniczne (CDC) oraz normy PKN.

Słowa kluczowe: centralna sterylizatornia, dekontaminacja, reprocesowanie instrumentarium medycznego

Abstract: The first step in reprocessing medical instruments is cleaning, washing, and disinfection. This step must be performed accurately and with complete accountability, since the final effect of the decontamination procedure for medical instruments depends on its efficacy. The Legislature does not statutorily specify how to control the procedures performed in a central sterilization room. Legislative acts specify the equipment requirements for such unit (Journal of Laws of 2018, items 2190 and 2219, and of 2019, item 492). The principles of monitoring and controlling decontamination procedures are defined in domestic and foreign guidelines (CDC), as well as PKN standards.

Key words: central sterilization room, decontamination, reprocessing medical instruments