Wykorzystanie uszypułowanego płata promieniowego w celu rekonstrukcji tkanek w obrębie kończyny górnej po resekcji zmian nowotworowych. Doświadczenia własne

Reverse radial forearm flap in reconstruction of upper limb after cancer resection. Our own experience

Piotr J. Gawlik1 | Damian Puźniak1 | Magdalena Bugaj1 | Ilya Dziarzhynski1 | Aleksander Zhukavets2 | Ryszard Mądry1 | Joanna Piszczek1 | Jerzy Strużyna1

1 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
2 Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Republic of Belarus

Piotr J. Gawlik Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, e-mail: piotrgawlik.stn@gmail.com

Wpłynęło: 27.12.2017

Zaakceptowano: 12.01.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017018

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):149–156

Streszczenie: Po rozległych operacjach resekcyjnych należy wybrać najodpowiedniejszą rekonstrukcyjną metodę operacyjną. Podstawowe techniki obejmują fundamenty drabiny rekonstrukcyjnej, tj. bezpośrednie zamknięcie rany i plastykę miejscową, które w większości przypadków są niewystarczające w celu zaopatrzenia złożonych ubytków tkankowych z zachowaniem funkcji kończyny. Chirurgia rekonstrukcyjna daje możliwość zaopatrywania takich ubytków płatami uszypułowanymi oraz wolnymi. Dzięki rozwojowi mikrochirurgii zastosowanie wolnych płatów tkankowych stało się podstawową metodą wykorzystywaną do zamknięcia ubytków w zakresie kończyny górnej. Wybór płatów uszypułowanych może być rozważany w szczególnych przypadkach, takich jak: dyskwalifikacja z zabiegu mikrochirurgicznego, choroby dodatkowe, podeszły wiek oraz istniejąca patologia naczyniowa. Choć wiele rodzajów płatów lokalnych w oparciu o główne tętnice przedramienia i ich gałęzie zostało opisanych przez licznych autorów, nadal najwszechstronniejszym i najczęściej używanym płatem uszypułowanym jest płat promieniowy. Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości rekonstrukcji tkanek po usunięciu guzów nowotworowych w obrębie kończyny górnej z zastosowaniem uszypułowanego płata promieniowego w oparciu o własne doświadczenia.

Słowa kluczowe: nowotwór kończyny górnej, odwrócony płat promieniowy, uszypułowany płat promieniowy

Abstract: When planning extensive resection procedures in the area of the upper limb, the method of closing should not impair the limb’s function. The basic reconstructive methods include the foundations of the reconstructive ladder, i.e. direct wound closure and local plastic surgery, which in most cases are insufficient to supply complex tissue defects and preserve limb function. Reconstructive surgery provides the possibility of supplying such defects with pedunculated and free flaps. Thanks to the development of microsurgery, the use of free tissue transfers has become the basic method of closure after major resections in the upper limb. The choice of pedicled lobes can be considered in specific cases, such as: disqualification from microsurgery, additional diseases, old age, existing vascular pathology. Many types of local lobes supplied by the main arteries of the forearm and their branches have been described by numerous authors, but still the most versatile and most commonly used pedunculate lobe is the radial forearm flap.

Key words: inverted radial lobe, pedunculated radial lobe, upper limb tumor