Wyniki kontrolowanych i porównawczych badań nad ranami niegojącymi się: zalecenia służące podniesieniu jakości danych w opiece i leczeniu ran

Outcomes in controlled and comparative studies on non-healing wounds: recommendations to improve the quality of evidence in wound management

F. Gottrup1 MD, DMSci, Professor of Surgery, Chair of the EWMA Patient Outcome Group
J. Apelqvist2,3 MD, PhD, Senior Consultant, Associate Professor, Executive member of the EWMA Patient Outcome Group
P. Price4 PhD, CHPsychol, Dean and Head of School of Healthcare Studies, Executive member of the EWMA Patient Outcome Group

JOURNAL OF WOUND CARE © 2010 MA Healthcare Limited Gottrup F, Apelqvist J, Price P. Outcomes in controlled and comparative studies on non-healing wounds: recommendations to improve the quality of evidence in wound management. Journal of Wound Care 2010;19(6):239-268. The Organisation responsible for translation: Polish Wound Management Association EWMA and Journal of Wound Care hold no responsibility for possible variations from the original document, with reference to the article published in Journal of Wound Care Tłumaczenie: mgr Adam Junka, Akademia Medyczna, Wrocław

Leczenie Ran 2010;7(1–2):13–44

Zastosowanie w leczeniu ran zasad EBM (ang. Evidence Based Medicine) – praktyki medycznej opartej na dowodach – napotyka na wiele przeszkód ze względu na brak ujednoliconego podejścia, które mogłoby być stosowane w tej dziedzinie medycyny. W celu poprawy zaistniałej sytuacji, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA – European Wound Management Association) powołało do życia Grupę ds. Dokumentacji Wyników Pacjenta (Patient Outcome Group), której celem jest opracowanie zaleceń dotyczących sposobów gromadzenia informacji klinicznej z dziedziny leczenia i opieki nad ranami. W niniejszym dokumencie, będącym owocem pracy tej grupy, określone są kryteria umożliwiające osiągnięcie wyników wysokiej jakości w randomizowanych badaniach kontrolowanych (RCT) i badaniach klinicznych, a także zasady planowania badań w celu uzyskania powtarzalnych wyników o wysokim stopniu spójności.