Występowanie nużycy u pacjentów z podejrzeniem zapalenia brzegów powiek w różnych grupach wiekowych – analiza i omówienie wyników badań przeprowadzonych w Płocku w latach 2014–2017

The occurrence of de vastation in patients with suspe cted eyelid inflammation in various age groups – analysis and discussion of the results of research conducted in Płock between 2014 and 2017

Przemysław Dziewirz, Monika Lemańska

Laboratorium Przygoda, Grupa ALAB Sp. z o.o. w Płocku

Monika Lemańska Laboratorium Przygoda, Grupa ALAB Sp. z o.o., ul. Kolegialna 47, 09-400 Płock, e-mail:  monika_lemanska@wp.pl

Wpłynęło: 20.03.2018

Zaakceptowano: 02.04.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2018005

Forum Zakażeń 2018;9(1):5–8

Streszczenie: Coraz większa liczba doniesień oraz dowodów wskazujących na znaczący udział nużeńca jako etiologicznego czynnika zapalenia brzegów powiek zwraca uwagę na istotność diagnozowania oraz leczenia demodekozy. Celem pracy była analiza częstości występowania Demodex spp. u pacjentów zgłaszających się do Pracowni Mikrobiologii Laboratorium Przygoda (Grupa ALAB) w Płocku w latach 2014–2017. Częstość występowania nużeńca wśród wszystkich badanych wyniosła ponad 63%, przy najwyższej infestacji u osób starszych (p<0,005) oraz niezależnie od płci (p>0,05). W badaniach wykazano, iż ryzyko zarażenia nużeńcem wzrasta wraz w wiekiem, jednakże chorobę należy brać pod uwagę w każdej grupie wiekowej, zwłaszcza u pacjentów z objawami przewlekłego zapalenia brzegów powiek.

Słowa kluczowe: blepharitis, demodekoza, Demodex spp.

Abstract: A growing number of reports and evidence suggesting a significant share of the demodicosis as a factor in the etiological inflammation of the eyelid margins, draws attention to the importance of diagnosis and treatment of demodicosis. The aim of the study was to analyze the incidence of Demodex spp. infections in patients reporting to the Laboratory of Microbiology Laboratorium ALAB group in Płock between 2014 and 2017. The incidence of Demodex spp. among all subjects was over 63% with the highest infestation in the elderly (p<0.005) and regardless of gender (p>0.05). Studies have shown that although the frequency of infection with demodex increases with age, demodicosis should be treated in a manner similar to
indications.

Key words: blepharitis, Demodex spp., demodicosis