Występowanie szczepów pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy w szpitalu uniwersyteckim

Occurrence of carbapenemase-producing strains of Enterobacteriaceae rods in a university-affiliated hospital

Grażyna Dulny1, 2 | Halina Marchel1, 3 | Marta Wróblewska3, 4

1 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
4 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Grażyna Dulny Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 26 10, Fax: (22) 599 25 10

Wpłynęło: 09.05.2016

Zaakceptowano: 22.05.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016021

Forum Zakażeń 2016;7(3):127–133

Streszczenie: Celem pracy była analiza występowania szczepów Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) w dużym szpitalu akademickim. Badaniem objęto pacjentów hospitalizowanych w latach 2013–2015 w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, u których stwierdzono zakażenie lub kolonizację szczepami CPE. W analizowanym okresie zdiagnozowano ogołem 186 przypadków zakażeń lub kolonizacji szczepami Enterobacteriaceae produkującymi karbapenemazy. Zakażenie/kolonizację K. pneumoniae NDM-1+ wykryto u 168 osób, co stanowiło 90% wszystkich przypadkow CPE. U 14 pacjentow stwierdzono występowanie następujących szczepow CPE: K. pneumoniae KPC+ (n=7), E. coli OXA-48+ (n=2), E. cloacae MBL+ (n=1), E. cloacae VIM+ (n=1), E. coli MBL+ (n=1), K. oxytoca VIM+ (n=1) oraz K. pneumoniae VIM+ (n=1). Ponadto u czterech badanych osób wykryto współwystępowanie więcej niż jednego szczepu CPE, w tym u trzech pacjentów zaobserwowano K. pneumoniae NDM-1+ i E. coli NDM-1+, a u jednego chorego – K. pneumoniae OXA-48+ i E. aerogenes OXA-48+. Spośród 186 pacjentów, od których wyizolowano CPE, u 72 rozpoznano zakażenie, a u 114 – kolonizację tymi szczepami. Analiza występowania pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy w latach 2013–2015 w grupie pacjentów objętych badaniem wykazała, że w tym okresie dominowały izolaty K. pneumoniae NDM-1+, stwierdzone aż w 90% przypadków. Pozostałe szczepy CPE stanowiły zaledwie 10%, z czego w tej grupie najczęściej stwierdzano izolaty K. pneumoniae KPC+ (n=7).

Słowa kluczowe: Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy, KPC , MBL , NDM , OXA-48, VIM

Abstract: The aim of the study was to analyse the occurrence of carbapenemase-producing strains of Enterobacteriaceae (CPE) rods in a large university-affiliated hospital. Analysis comprised patients colonised or infected with CPE, hospitalised in the Central Clinical Hospital in Warsaw in the period 2013–2015. In total, 186 cases of colonization or infection with CPE were diagnosed in the analysed period, including 168 (90%) cases of K. pneumoniae NDM-1+ colonisation or infection. In 14 patients, the following carbapenemase-producing strains of Enterobacteriaceae were isolated: K. pneumoniae KPC+ (n=7), E. coli OXA-48+ (n=2), E. cloacae MBL+ (n=1), E. cloacae VIM+ (n=1), E. coli MBL+ (n=1), K. oxytoca VIM+ (n=1) and K. pneumoniae VIM+ (n=1). Furthermore, in 4 patients more than one CPE strain was present – in 3 patients there was co-occurrence of K. pneumoniae NDM-1+ and E. coli NDM-1+, and in one patient – K. pneumoniae OXA-48+ and E. aerogenes OXA-48+. Among 186 patients, 72 were infected and 114 colonised with CPE. Analysis of occurrence of CPE strains in 2013–2015 showed predominance of K. pneumoniae NDM-1+ strains, which were present in 90% of cases. Among the remaining strains (10%) the most common was K. pneumoniae KPC+ (n=7).

Key words: carbapenemase-producing Enterobacteriaceae, KPC, MBL, NDM, OXA-48, VIM