Zadania pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad pacjentem w trakcie zabiegu transplantacji nerki

Tasks of nurse anesthetist in patient care during renal transplant surgery

Weronika Salagierska1 | Marta Hreńczuk2

ORCID*: 0000-0002-0939-0434 | 0000-0001-9103-8730

1 Studentka pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Hreńczuk Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. W. Oczki 6, 02-007 Warszawa, e-mail: marta.hrenczuk@wum.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 30.09.2019

Zaakceptowano: 20.10.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019015

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(3):97–102

Streszczenie:

Aktualnie na świecie wykonuje się około 80 tysięcy przeszczepień nerek rocznie. W Polsce, według statystyk Poltransplantu, w 2018 roku liczba ta wyniosła 946. Głównym wskazaniem do zabiegu jest schyłkowa niewydolność nerek, która prowadzi do utraty funkcji filtracyjnej tego narządu. Podczas transplantacji nerki ważną rolę pełni anestezjologiczny personel pielęgniarski. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie zadań personelu pielęgniarskiego i wyodrębnienie problemów pielęgnacyjnych podczas znieczulenia oraz zaproponowanie interwencji pielęgniarskich. Pielęgniarka/pielęgniarz odpowiada za przygotowanie sprzętu używanego podczas prowadzenia znieczulenia, ułożenie pacjenta na stole operacyjnym oraz asystę dla anestezjologa przy wprowadzaniu do znieczulenia. Następnie przez cały zabieg wraz z lekarzem monitoruje stan chorego, a także przygotowuje i podaje leki oraz płyny. Dzięki specjalistycznej wiedzy jest w stanie wcześnie rozpoznać występujące problemy pielęgnacyjne i wdrożyć odpowiednie działania profilaktyczne. Przeszczepienie nerki jest skomplikowanym zabiegiem ratującym życie. W porównaniu do pozostałych metod leczenia nerkozastępczego gwarantuje lepsze efekty i zapewnia chorym większy komfort w codziennym funkcjonowaniu.

Słowa kluczowe: interwencje pielęgniarskie, pielęgniarka anestezjologiczna, problemy pielęgnacyjne, transplantacja nerki

Abstract:

Currently, around 80,000 kidney transplants are performed annually. In Poland, according to Poltransplant statistics, in 2018, this number was 946. The main indication for transplantation is end-stage renal failure, which leads to loss of filtration function through this organ. A nurse anesthetist plays an important role during kidney transplantation, therefore the aim of the work is to present her tasks and identify the nursing care problems during anesthesia and to propose nursing interventions based on the case report. The nurse is responsible for preparing the equipment used during anesthesia, placing the patient on the operating table and assisting the anesthesiologist in introducing anesthesia. Then, during the operation, together with the doctor, she or he monitors the patient’s condition, and also prepares and administers drugs and fluids. During the treatment, numerous care problems may occur. A nurse has specialist knowledge and is able to recognize them early and implement appropriate preventive actions. Kidney transplantation is a complicated life-saving procedure. In comparison to other methods of renal replacement therapy, it gives better results and provides patients with greater comfort in everyday functioning.

Key words: care problems, kidney transplantation, nurse anesthetist, nursing interventions