Zagrożenie inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi u pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych: wskazówki dotyczące środowiskowego postępowania profilaktycznego

Threat of invasive fungal infection in patients after hematopoietic stem cell transplantation: guidelines for environmental prophylaxis

Jan Styczyński

ORCID: 0000-0002-3158-119X

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl

Wpłynęło: 14.04.2019

Zaakceptowano: 25.04.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019020

Forum Zakażeń 2019;10(2):99–104

Streszczenie: Celem pracy jest ocena zagrożenia środowiskowego w kontekście inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HSCT), a także przedstawienie ogólnych zaleceń dla osoby po przeszczepieniu i dla jego rodziny w zakresie zachowania oraz postępowania środowiskowego w warunkach pozaszpitalnych, ukierunkowanego na zapobieganie infekcjom grzybiczym. Przedstawiono podstawowe dane dotyczące epidemiologii zakażeń grzybiczych po HSCT oraz zagrożeń zakażeń środowiskowych. W pracy podano wskazówki dla pacjentów w formie najważniejszych ogólnych zasad postępowania, zmierzających do minimalizowania ryzyka zakażenia grzybami. Wszystkie ograniczenia i zakazy wynikają z możliwości obecności inwazyjnych grzybów oportunistycznych w wodzie, żywności i szeroko rozumianym środowisku. Ograniczenia wiążą się z udokumentowaną obecnością grzybów patogennych i wystąpieniem inwazyjnej choroby grzybiczej w każdym przypadku. Zalecenia dotyczą wszystkich pacjentów do końca 6. miesiąca po przeszczepie oraz wszystkich chorych otrzymujących leczenie immunosupresyjne z powodu obecności choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Mogą być przydatne zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy oraz innego personelu medycznego sprawującego opiekę po przeszczepieniu.

Słowa kluczowe: inwazyjna choroba grzybicza, profilaktyka środowiskowa, przeszczepienie komórek krwiotwórczych

Abstract: The objective of this paper is analysis of environmental threat in context of invasive fungal infections in patients after hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), and presentation of general guidelines for patients after transplantation, as well as their family, concerning  everyday activities in the household and vicinity, out of hospital environment. The guidelines are aimed for prevention of fungal infections, however their value is much wider. Basic information on etiology, epidemiology and environmental threat of fungal infections are also provided. Guidelines for patients are presented as general information related to activities enabling reduction of risk of fungal infection in outpatient setting. These guidelines have usually form of restrictions, what is a consequence of possible presence of fungi in water, plants, animals, food and other elements of environment. Each case of restriction is based on known reports of development of invasive fungal infection. These guidelines are dedicated to all patients within 6 months after HSCT, and to all patients on immunosuppressive therapy for graft-versus-host disease (GvHD). All HSCT patients, as well as all medical staff can benefit from these information, as continuous education is one of the key elements in post-transplant care.

Key words: environmental prophylaxis, hematopoietic stem cell transplantation, invasive fungal disease