Zakażenia krwi związane z dostępem naczyniowym w oddziale intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu – wyniki obserwacji według projektu INICC

Catheter-associated blood stream infections in an intensive care unit of a University Hospital in Wroclaw – International Nosocomial Infection Control Consortium’s findings

Wiesława Duszyńska1 | Victor D. Rosenthal2 | Barbara Dragan1 | Agnieszka Litwin3 | Ewa Woźnica4 | Andrzej Kübler1

1 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 International Nosocomial Infection Control Consortium, Buenos Aires, Argentina
3 Laboratorium Mikrobiologiczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
4 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wiesława Duszyńska Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 733 23 02, Fax: (71) 733 23 09

Wpłynęło: 15.09.2014

Zaakceptowano: 26.09.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014055

Forum Zakażeń 2014;5(5):257–262

Streszczenie: Zakażenia krwi związane z dostępem naczyniowym są poważnym, ale potencjalnie możliwym do zredukowania powikłaniem szpitalnym u ciężko chorych pacjentów. Od 01.01.2012 do 30.06.2014 roku prowadzono prospektywne badanie w 20-łóżkowym oddziale intensywnej terapii (OIT ) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. U pacjentów OIT oszacowano częstość występowania i etiologię zakażeń krwi związanych z cewnikiem w żyle centralnej (ang. central line-associated blood stream infection – CLA -BSI ) według projektu INICC (ang. International Nosocomial Infection Control Consortium). W grupie 1097 chorych zakażenie krwi związane z obecnością cewnika rozpoznano u 40 badanych; a wskaźnik zapadalności wynosił 3,64/100 przyjęć do OIT . CLA -BSI stanowiły 19% ogólnej liczby zakażeń szpitalnych. Wykorzystanie cewników centralnych dotyczyło 89,92%±4% chorych podczas 11862 osobodni hospitalizacji i 10684 cewnikodni. Częstość występowania zakażeń krwi związanych z dostępem naczyniowym na1000 cewnikodni wynosiła 3,77/3,36/0,0, odpowiednio w latach: 2012, 2013 oraz 2014 (pierwsze półrocze). Głównymi patogenami CLA -BSI były gronkowce koagulazo-ujemne (ang. coagulase-negative – CN ) (22%), Staphylococcus aureus (21%), Enterobacteriaceae (29%). W obserwowanym przedziale czasowym częstość występowania zakażeń związanych z cewnikiem była niższa niż w raporcie INICC , lecz wyższa niż w raporcie NHSN /CDC.

Słowa kluczowe: zakażenia krwi związane z dostępem naczyniowym, zakażenia szpitalne

Abstract: Central line-associated blood stream infections (CLA-BSI) are serious and potentially possible to reduce complication of hospitalization in severely ill patients. A prospective study (01.01.2012–30.06.2014) was conducted in the 20-bed ICU of the University Hospital in Wroclaw. The frequency and etiology of central line-associated blood stream infections were estimated in patients of the ICU according to the INICC project. Among 1097 patients CLA-BSI were diagnosed at 40. The incidence index was 3.64/100 admissions to the ICU. CLA-BSI were 19% of the overall count of device-associated healthcare-associated infections. Central-line was used at 89.92±4% patients during 11862 patient-days and 10684 central line-days. The density of CLA-BSI/1000 catheter-days was 3.77/3.36/0.0 accordingly in years 2012, 2013, 2014 (half a year). The main pathogens of catheter-associated blood stream infections were CN staphylococci (22%), Staphylococcus aureus (21%), Enterobacteriaceae (29%). In the observed period of time the incidence of CLA-BSI was lower than in the INICC report, but higher than in the NHSN/CDC report.

Key words: catheter-associated blood stream infections, nosocomial infections