Zakażenia o etiologii Acinetobacter baumannii u pacjentów oddziałów intensywnej terapii – aspekty mikrobiologiczne i leczenie z uwzględnieniem roli kolistyny

Acinetobacter baumannii infections in ICU patients – microbiological and therapeutic aspects incorporating the use of colistin
Stanisław Rojek | Wiesława Duszyńska
ORCID*: 0000-0001-7817-3751 | 0000-0002-5880-4904

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Stanisław Rojek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 733 23 10, Fax: 71 733 23 09,

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 27.08.2019

Zaakceptowano: 21.10.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019043

Forum Zakażeń 2019;10(6):405–413

Streszczenie: Acinetobacter baumannii jest Gram-ujemną pałeczką należącą do rodziny Moraxellaceae. Szczepy tego gatunku posiadają zdolność przetrwania w trudnych warunkach środowiska i łatwo kolonizują organizm ludzki. W środowisku szpitalnym często szerzą się epidemicznie. A. baumannii może odpowiadać za ciężkie zakażenia zarówno szpitalne, jak i pozaszpitalne. Trudności terapeutyczne w leczeniu infekcji pochodzenia szpitalnego wynikają zazwyczaj z wielolekooporności szczepu Acinetobacter baumannii. Kolistyna w terapii tych zakażeń jest zazwyczaj lekiem niezbędnym do zastosowania. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę szczepu A. baumannii, mechanizmy oporności oraz proponowane opcje terapeutyczne z uwzględnieniem roli kolistyny w leczeniu ciężkich zakażeń z udziałem Acinetobacter baumannii MDR.

Słowa kluczowe: Acinetobacter baumannii, kolistyna, leczenie, mechanizmy oporności

Abstract: Acinetobacter baumannii is a Gram-negative rod from the Moraxellaceae family. This strain is capable of surviving in difficult environmental conditions and easily colonises the human body. In the hospital environment it often spreads epidemiologically. A. baumannii can be responsible for serious nosocomial and community-acquired infections. Therapeutic difficulties in the treatment of nosocomial infections are usually a result of the resistance to multiple drugs of A. baumannii. Typically, the treatment of such infections requires the use of colistin. This study presents a general characteristic of the Acinetobacter baumannii strain, resistance mechanisms, and proposed therapeutic options incorporating the role of colistin in the treatment of serious MDR A. baumannii strain infections.

Key words: Acinetobacter baumannii, colistin, resistance mechanisms, treatment