Zakażenia o etiologii Pseudomonas aeruginosa u pacjentów oddziałów intensywnej terapii – charakterystyka mikrobiologiczna i możliwości terapeutyczne

Pseudomonas aeruginosa infections in ICU patients – microbiological and therapeutic aspects

Agnieszka Litwin1 | Stanisław Rojek2 | Wiesława Duszyńska2

ORCID*: 0000-0002-1614-4522 | 0000-0001-7817-3751 | 0000-0002-5880-4904

1 Laboratorium Mikrobiologiczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Agnieszka Litwin Laboratorium Mikrobiologiczne, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, e-mail: agalee9@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.08.2019

Zaakceptowano: 27.09.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019041

Forum Zakażeń 2019;10(6):395–403

Streszczenie: Pseudomonas aeruginosa, pałeczka ropy błękitnej, spotykana jest w środowisku szpitalnym głównie w miejscach wilgotnych. Odpowiada za zakażenia endogenne, wtórnie endogenne oraz egzogenne. Bakteria ta jest czynnikiem etiologicznym wielu postaci klinicznych infekcji zarówno ostrych, jak i przewlekłych. U pacjentów oddziałów intensywnej terapii wywołuje między innymi: infekcje dróg oddechowych, dróg moczowych, zakażenia łożyska krwi i zakażenia miejsca operowanego powierzchowne oraz głębokie. Z uwagi na problem oporności natury globalnej P. aeruginosa należy do patogenów zwanych alarmowymi. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę szczepów Pseudomonas aeruginosa, mechanizmy oporności, wybrane opcje terapeutyczne (również do leczenia zakażeń wieloopornymi szczepami), a także proponowane dawkowanie leków u pacjentów septycznych z uwzględnieniem aktualnych zaleceń oraz zasad farmakokinetyki i farmakodynamiki.

Słowa kluczowe: leczenie, Pseudomonas aeruginosa, wielooporność

Abstract: Pseudomonas aeruginosa, otherwise known as Pseudomonas pyocyanea can be found in the hospital environment, predominantly in moist areas. It is responsible for endogenous, secondary endogenous, and exogenous infections. This bacteria is an etiological factor of many clinical forms of infections both acute and chronic. In the intensive care unit, it can cause among others: respiratory infections, urinary tract infections, bloodstream infections, superficial and deep infections of the surgery site. Due to the global resistance problem, P. aeruginosa is recognised as an alert pathogen. This study presents the general characteristics of the Pseudomonas aeruginosa strain, virulence factors determining resistance (resistance mechanisms), selected treatment options that take into account the MDR strains of P. aeruginosa and the proposed doses of medicines in septic patients incorporating current guidelines and principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics.

Key words: multidrug resistance, Pseudomonas aeruginosa, treatment