Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca jako alternatywna metoda pielęgnacji pacjenta z biegunką w oddziale intensywnej terapii

Fecal incontinence management system as an alternative method of care of a patient with diarrhea in the intensive care unit

Monika M. Biernat1 | Grażyna Gościniak1 | Aldona Bińkowska1 | Katarzyna Neubauer 2 | Radosław Kempiński2 | Joanna Grabińska1 | Justyna Matkowska3 | Elżbieta Poniewierka2

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu

Monika Biernat Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 86, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 17.02.2014

Zaakceptowano: 05.03.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014011

Forum Zakażeń 2014;5(1):7–15

Streszczenie: Wstęp Biegunka (ang. diarrhea) jest często występującym działaniem niepożądanym, komplikującym leczenie pacjentów przebywających w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Pojawia się w wyniku podawania dużych ilości leków (w tym antybiotyków) oraz zaburzeń przewodu pokarmowego związanych z zakażeniem. Choroba ta (infekcyjna i nieinfekcyjna) przyczynia się do pogorszenia ostatecznego wyniku leczenia. Pielęgnacja chorego z biegunką jest bardzo czasochłonna i kosztowna, wiąże się ze zużyciem dużej ilości materiałów medycznych, tj.: pieluchomajtek, podkładów jednorazowych, odzieży ochronnej (fartuchy, rękawiczki, maseczki), bielizny pościelowej oraz środków myjących i pielęgnujących skórę pacjenta. Cel pracy Celem pracy było przedstawienie problemów zdrowotnych pacjentów z biegunką leczonych w OIT oraz ocena bezpieczeństwa stosowania Flexi-Seal® SIGNAL™ FMS (ang. fecal management system, zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca). Materiał i metody W pracy zaprezentowano doświadczenia własne oraz przegląd piśmiennictwa dotyczący problematyki biegunek w oddziałach intensywnej terapii i zasad postępowania mających na celu zmniejszenie ryzyka powstawania ciężkich powikłań (wraz z wystąpieniem objawów septycznych), związanych z nietrzymaniem stolca. W badaniu wzięło udział 20 pacjentów, u których z powodu wystąpienia biegunki zastosowano Flexi-Seal® SIGNAL™. Wyniki Najczęstszymi przyczynami biegunki u badanych była reakcja na leki (w tym środki przeczyszczające) lub żywienie dojelitowe oraz infekcje bakteryjne. U dwóch pacjentów stwierdzono zakażenie Clostridium difficile. Flexi-Seal® SIGNAL™ zakładano w pierwszej dobie pojawienia się płynnych stolców. Najkrótszy czas stosowania wyniósł dwa dni, najdłuższy – 19. System okazał się praktyczny, przyjazny dla personelu i pacjentów, efektywny, oszczędzający czas oraz koszty opieki. Wnioski Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca Flexi-Seal® SIGNAL™ jest skuteczny oraz bezpieczny dla chorego. Jego użycie zapewnia pacjentom czystość oraz komfort, nie umniejszając jednocześnie ich godności. System skraca czas pracy personelu pielęgniarskiego i obniża koszty leczenia. Ponadto zmniejsza ryzyko uszkodzenia skóry u chorych, co jest szczególnie ważne w przypadku ryzyka powstania odleżyn.

Słowa kluczowe: biegunka, oddział intensywnej terapii, opieka pielęgniarska

Abstract: Introduction Diarrhea is a common adverse event which complicate treatment course of intensive care unit (ICU) patients and it is caused by the intensive drug administration, antibiotics, and also disturbances of gastrointestinal tract associated with infections. This disease (infective or non-infective) contributes to the deterioration of the final treatment outcome. The care of patients with diarrhea is costly and time-consuming, and is associated with the extensive use of medical resources, i.e.: incontinence briefs, disposable pads, protective clothing (coats, gloves, masks), as well as bed linens and the patient’s skin clean and care products. Aim of the study Presentation of practical examples of use of the fecal incontinence management system. Safety evaluation of the fecal incontinence management system Flexi- Seal® SIGNAL™. Material and methods This is a review presenting personal experiences and literature review on the problems of diarrhea in the ICU and guidelines for reducing risk of severe complications along with septic symptoms associated with fecal incontinence. It was analyzed 20 patients who had diarrhea and the Flexi-Seal® SIGNAL™ was used for this reason. Results The most common causes of diarrhea in observed patients were reactions to drugs, including laxatives and antibiotics, enteral nutrition and bacterial infections. Two patients had confirmed Clostridium difficile infection. The system was initiated at the first day of the appearance of liquid feces. The shortest duration of the procedure was two days, the longest – fifteen days. The system appeared to be practical, friendly for staff and patients, effective, time- and cost-saving. Conclusions The fecal incontinence management system Flexi-Seal® SIGNAL™ is effective and safe for the patient. This procedure allows to keep patient’s cleanliness, comfort and dignity. It saves nursing time, reduced the cost of care and the risk of skin injuries, which is particularly important in the prevention of bedsores.

Key words: diarrhea, intensive care unit, nursing care