Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez meningokoki serogrupy B – opis przypadku oraz analiza medycznego zdarzenia niepożądanego

Meningitis caused by meningococcus serogroup B – case report with adverse event analysis

Natalia Dudek | Ernest Kuchar

ORCID*: 0000-0003-2868-7388 | 0000-0002-7883-2427

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ernest Kuchar Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 04.02.2019

Zaakceptowano: 20.02.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019008

Forum Zakażeń 2019;10(1):61–64

Streszczenie: Neisseria meningitidis jest chorobotwórczą bakterią wywołującą inwazyjną chorobę meningokokową (IChM), przebiegającą najczęściej pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy. Wyróżnia się 12 serogrup meningokoków, z których serogrupa B stanowi najczęstszy czynnik etiologiczny IChM w Europie. W pracy przedstawiono opis przypadku nieszczepionego niemowlęcia z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii N. meningititdis serogrupy B wraz z analizą zdarzenia niepożądanego.

Słowa kluczowe: dwoinka zapalenia opon, inwazyjne zakażenia bakteryjne, narodowy system nadzoru, szczepionka przeciwko meningokokom B, wcześniactwo, zdrowie publiczne

Abstract: Neisseria meningitidis is a pathogen that causes invasive meningococcal disease (IMD), most often in the form of meningitis or sepsis. There are 12 serogroups of meningococci with serogroup B as the most common etiological factor of IMD in Europe. Our paper presents a case report of an unimmunized infant with serogroup B meningitis along with the adverse event analysis.

Key words: invasive bacterial infections, meningococcal B vaccine, meningococcus, national surveillance system, prematurity, public health