Zapalenie płuc Pneumocystis jiroveci u pacjentki z toczniem trzewnym, wyleczone w oddziale intensywnej terapii. Opis przypadku

Pneumocystis jiroveci pneumonia in a patient with systemic lupus erythematosus treated in the intensive care unit. A case report

Aleksander Szczęsny1 | Ewa Lechowicz-Głogowska2 | Wiesława Duszyńska2

ORCID*: 0000-0003-3916-7046 | 0000-0002-5654-7297 | 0000-0002-5880-4904

1 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
2 Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wiesława Duszyńska Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, e-mail: wieslawa.duszynska@umed.wroc.pl

* według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 04.02.2019

Zaakceptowano: 15.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019007

Forum Zakażeń 2019;10(2):115–121

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 56-letniej pacjentki poddawanej przewlekłej steroidoterapii z powodu tocznia trzewnego z zajęciem nerek, leczonej w Oddziale Intensywnej Terapii z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc. Na podstawie zastosowanej diagnostyki u chorej rozpoznano zakażenie Pneumocystis jiroveci z klinicznym obrazem sepsy. W trakcie pobytu w OIT pacjentka wymagała: wdrożenia szerokospektralnej antybiotykoterapii empirycznej, a następnie celowanej, prowadzenia wentylacji mechanicznej, stabilizacji ciśnienia wlewem noradrenaliny oraz wdrożenia terapii nerkozastępczej. W leczeniu stosowano także zabiegi plazmaferezy, metyloprednizolon, immunoglobuliny. Po włączeniu do terapii trimetoprimu z sulfametoksazolem stan pacjentki poprawiał się stopniowo, jednak w 29. dobie terapii uległ ponownemu pogorszeniu. Wydłużenie czasu antybiotykoterapii wynikało z braku jednoznacznej poprawy klinicznej i kolejnych zakażeń dróg oddechowych pochodzenia szpitalnego. Mając na uwadze wystąpienie zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną i prawdopodobieństwo nabycia w trakcie leczenia oporności P. jiroveci na sulfonamid, do terapii włączono antybiotyk celowany wobec szczepu Pseudomonas aeruginosa i klindamycynę, dzięki czemu uzyskano znaczną poprawę stanu klinicznego. Trwające 94 dni leczenie ciężkiego oportunistycznego zakażenia u pacjentki z immunosupresją i zaostrzeniem choroby podstawowej zakończyło się sukcesem klinicznym. Chorą w stanie ogólnym dobrym wypisano do Kliniki Nefrologii.

Słowa kluczowe: Pneumocystis jiroveci, toczeń trzewny, zapalenie płuc

Abstract: We present the case of a 56-year-old female patient on chronic steroid therapy due to visceral lupus with kidney involvement hospitalized in the intensive care unit for community-acquired pneumonia. The patient was diagnosed with sepsis caused by a Pneumocystis jiroveci infection. During the ICU stay, the patient required: broad-spectrum empiric antibiotic therapy followed by targeted mechanical ventilation, pressure stabilisation with noradrenaline infusions and implementation of renal replacement therapy. Plasmapheresis, methylprednisolone and immunoglobulins were also administered. The patient’s condition began gradually improving after introducing trimethoprim and sulfamethoxazole, however on the 29th day of treatment it deteriorated again. The prolongation of antibiotic therapy resulted from lack of clinical improvement and subsequent nosocomial infections of the respiratory system. Since the occurrence of ventilator-associated pneumonia and acquired P. jiroveci resistance to sulfonamides was highly probable, an antibiotic targeted against Pseudomonas aeruginosa in addition to clindamycin was introduced resulting in a significant improvement of the patient’s clinical condition. The 94-day treatment of a severe opportunistic infection in a patient with immunosuppression and exacerbation of the underlying disease ended in clinical success. The patient was discharged to the nephrology department in good condition.

Key words: lupus erythematosus, Pneumocystis jiroveci, pneumonia