Zapobieganie zakażeniom związanym z żywieniem pozajelitowym

Prevention of infection during parenteral nutrition

Anna Zmarzły

Poradnia Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, Tel.: (71) 395 74 26, Fax: (71) 326 06 22

Wpłynęło: 2.10.2012

Zaakceptowano: 19.11.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):207–211

Streszczenie: Zakażenia związane z cewnikiem naczyniowym i mieszaniną odżywczą są częstą przyczyną powikłań w grupie chorych żywionych pozajelitowo. Zapobieganie tego typu zakażeniom polega na przestrzeganiu zasad aseptyki pracy i systematycznym szkoleniu personelu medycznego.

Słowa kluczowe: szkolenie personelu medycznego, zakażenia, żywienie pozajelitowe

Abstract: Infections associated with central and peripheral catheter and total parenteral nutrition (TPN) mixture are a common cause of complications in patients fed parenterally. Prevention of such infections is to apply the principles of aseptic techniques and systematic training of medical staff.

Key words: infections, medical staff training, total parenteral nutrition