Zapobieganie zapaleniom płuc związanym z wentylacją mechaniczną u pacjentów Oddziałów Intensywnej Terapii – przegląd aktualnych doniesień

Prevention of ventilator-associated pneumonia in patients of Intensive Care Units – an overview of current reports

Dorota Pilch

ORCID: 0000-0002-6101-855X

Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitäts Klinikum Eppendorf, Hamburg, Havighorster Redder 39, 22115 Hamburg, Niemcy, Tel.: 49 176 24 22 71 57, e-mail: pilchdorota3@gmail.com

Wpłynęło: 10.09.2018

Zaakceptowano: 28.09.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018021

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):91–100

Streszczenie:

Powikłania oddechowe u pacjentów wentylowanych mechanicznie leczonych na oddziałach intensywnej terapii (OIT) występują u około 10%, przyczyniając się tym samym do zwiększenia śmiertelności (9–13%). Zapobieganie tym powikłaniom, w tym VAP, stanowi ważny element terapii i opieki pielęgniarskiej nad osobami hospitalizowanymi w OIT. Przegląd aktualnych doniesień wskazuje na konieczność wprowadzenia pakietu działań charakteryzujących się najwyższą skutecznością oraz kontynuację badań w tym zakresie, z uwzględnieniem roli poszczególnych składowych pakietu prewencyjnego.

Słowa kluczowe: działania pielęgnacyjne, odrespiratorowe zapalenie płuc, toaleta jamy ustnej

Abstract:

Respiratory complications in mechanically ventilated patients hospitalized in intensive care units (ICU) are observed in about 10% of cases and contribute to a higher death rate (9–13%). Prevention of these complications including ventilator-associated pneumonia (VAP) is an important element of therapy and nursing care of ICU patients. Current research indicates that it is necessary to introduce an efficient protocol and to continue research in this field with focus on the role of preventive measures.

Key words: care bundle, oral care, ventilator-associated pneumonia