Zarażenie Toxoplasma gondii u kobiet ciężarnych

Toxoplasma gondii infection in pregnant woman

Anna Roszkowska1 | Łukasz Świerszcz2 | Justyna Kwolczak1 | Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora3

ORCID*: 0000-0003-1431-3377 | 0000-0002-4252-9813 | 0000-0002-3260-5165 | 0000-0002-6631-979X | 0000-0003-0077-5343 | 0000-0002-1352-153X | 0000-0002-3020-1685

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64 00, e-mail: agnieszkasikora@umlub.pl

* według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 27.03.2019

Zaakceptowano: 10.04.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019016

Forum Zakażeń 2019;10(2):105–110

Streszczenie: Zarażenie Toxoplasma gondii u kobiet ciężarnych stanowi istotne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, a także – choć są to przypadki niezmiernie rzadkie – wiąże się z możliwością wystąpienia poważnych powikłań zdrowotnych u matki. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt psychologiczny, stres wynikający z obawy o życie i zdrowie dziecka wpływa negatywnie na przebieg ciąży i samopoczucie ciężarnej. Uważa się, że nawet 1⁄3 populacji może być zarażona pierwotniakiem T. gondii. Biorąc pod uwagę konsekwencje socjoekonomiczne wrodzonej toksoplazmozy, w Polsce badania w kierunku tej jednostki chorobowej zostały umieszczone w panelu badań obowiązkowych w ciąży. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne dane i wyniki badań na temat zarażenia T. gondii u kobiet ciężarnych. Informacje opracowano na podstawie prac badawczych i wytycznych europejskich oraz światowych.

Słowa kluczowe: ciąża, leczenie, toksoplazmoza wrodzona, zapobieganie

Abstract: Toxoplasma gondii infection in pregnant woman is a significant threat to the life and health of the child. Although these are extremely rare cases, it is also associated with the possibility of serious maternal health complications. The psychological aspect is significant, as the stress resulting from the fear for the life and health of the child adversely affects the pregnancy and well-being of the pregnant woman. It is believed that up to one-third of the population may be infected with T. gondii, which is a protozoon. Considering the socio-economic consequences of congenital toxoplasmosis, in Poland the testing for toxoplasmosis during pregnancy is mandatory. This article presents current data and results of studies on T. gondii infection in pregnant women. The data was compiled on the basis of research works as well as European and other global guidelines.

Key words: congenital toxoplasmosis, pregnancy, prevention, treatment