Zasadność stosowania infuzyjnych systemów zamkniętych w leczeniu przewlekłych chorób wątroby

Application of closed infusion systems in the treatment of chronic liver diseases

Maria Budnik-Szymoniuk | Wiesława Kujawa | Halina Basińska-Drozd | Agnieszka Pluta

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Bydgoszczy

Maria Budnik-Szymoniuk Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Bydgoszczy ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 22

Wpłynęło: 10.02.2015

Zaakceptowano: 26.02.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015007

Forum Zakażeń 2015;6(1):49–52

Streszczenie: Wśród przyczyn przewlekłych chorób wątroby najczęściej wymienia się nadużywanie alkoholu oraz przewlekłe zapalenia wywoływane przez HBV (ang. hepatitis B virus, wirus zapalenia wątroby typu B – wzw B) i HCV (ang. hepatitis C virus, wirus zapalenia wątroby typu C – wzw C). Prowadzą one do marskości wątroby oraz jej powikłań, których leczenie wymaga stosowania roztworów koloidowych w infuzji. Pacjent, u którego konieczna jest taka terapia, wymaga wzmożonego nadzoru – w tym pielęgniarskiego, którego zadaniem jest bezpieczne przygotowanie i prowadzenie infuzji opartej o charakterystykę produktu leczniczego stosowanego preparatu. W pracy wskazano na konieczność prowadzenia terapii infuzyjnej z zastosowaniem albumin, uwzględniając przestrzeganie procedur stanowiących gwarancję pracy w systemie zamkniętym.

Słowa kluczowe: albuminy, marskość wątroby, przewlekłe choroby wątroby, system zamknięty

Abstract: Among the causes of chronic liver diseases, the most frequently mentioned are alcohol abuse and chronic hepatitis caused by the HBV (hepatitis B virus) and HCV (hepatitis C virus). Their effect is liver cirrhosis, diagnosis of which, and especially its complications, require the use of colloid infusion solutions. The patient, in whom such a therapy is necessary requires an increased supervision – including nursing, the task of which is to secure the preparation and application of the infusion, based on the characteristics of a medical product of the applied substance. The authors of the studies have indicated the need for an infusion therapy with albumin, administered in accordance with the procedures which guarantee work in a closed system.

Key words: albumins, chronic liver diseases, cirrhosis, closed system