Zasadność stosowania kontroli biologicznej w procesie sterylizacji w nawiązaniu do wytycznych CDC

Justification for use birth control during sterilization referring to the CDC guidelines

Dorota Kudzia-Karwowska | Joanna Włodarczyk-Rajska

Centralna Sterylizatornia Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Joanna Włodarczyk-Rajska Centralna Sterylizatornia, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: (22) 546 22 59

Wpłynęło: 21.02.2014

Zaakceptowano: 27.03.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014015

Forum Zakażeń 2014;5(1):31–34

Streszczenie: Zakażenie miejsca operowanego (ZMO, ang. surgical site infection – SSI) może być spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem instrumentarium medycznego podczas dekontaminacji. Sterylizacja jest procesem „specjalnym”, wymagającym zastosowania sposobów kontroli, które jednoznacznie potwierdzą jej skuteczność. Najbardziej obiektywną metodą monitorowania tego procesu jest kontrola biologiczna, która najwierniej odzwierciedla środowisko mikrobiologiczne wewnątrz komory w czasie cyklu sterylizacji. Jej ujemny wynik potwierdza skuteczność procesu, czyli zniszczenie wszystkich drobnoustrojów i ich przetrwalników na wyrobach medycznych.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, kontrola biologiczna, monitorowanie procesu, sterylizacja, sterylny produkt, wytyczne CDC

Abstract: The cause of surgical site infection (SSI) is incorrect preparation of medical instruments. The sterilization process is a process referred to as „special” and therefore requires the use of such methods of control, which clearly confirm its effectiveness. The most reasonable method of monitoring the effectiveness of the sterilization process is the method most similar to the microbiological inside the charge-cycle biological control. The results as negative biological control confirms that the product is sterile.

Key words: biological control, CDC guidelines, decontamination, process monitoring, sterile product, sterilization