Zastosowanie anidulafunginy u pacjenta hospitalizowanego w oddziale intensywnej terapii z powodu niewydolności oddechowej – opis przypadku

The use of anidulafungin in treating patient in intensive care unit hospitalised due to respiratory failure – case study

Grzegorz Niewiński1, 2 | Beata Sulik-Tyszka3, 4 | Danuta Bieńko3 | Olga Saran 3 | Jarosław Gadomski1, 2 | Paulina Walczak-Wieteska1, 2 | Marta Wróblewska3, 4

1 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Oddział Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Mikrobiologii Centralnego Szpitala Klinicznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Beata Sulik-Tyszka Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: 22 599 17 77, Fax: 22 599 17 78 e-mail: beata.sulik-tyszka@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0001-5647-2443

Wpłynęło: 19.05.2019

Zaakceptowano: 28.05.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019025

Forum Zakażeń 2019;10(2):123–126

Streszczenie: Pacjenci hospitalizowani w oddziałach intensywnej terapii są grupą chorych, u których ryzyko zakażeń grzybiczych jest szczególnie duże, głównie wskutek częstego stosowania antybiotyków o szerokim spektrum. W opisywanym przypadku 40-letni pacjent był poddany intensywnej terapii z powodu niewydolności oddechowej w przebiegu nawracających zapaleń płuc. W trakcie badania bronchoskopowego zaobserwowano dużą ilość białej, ropnej wydzieliny zatykającej prawe oskrzele główne. W posiewie płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (ang. bronchoalveolar lavage fluid – BALF) wyhodowano szczep Candida glabrata w znamiennym mianie >105 jtk/ml. W terapii zastosowano anidulafunginę, zgodnie z rekomendacjami IDSA (Infectious Diseases Society of America), ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) oraz grup eksperckich. Stan kliniczny pacjenta uległ poprawie. W posiewie kontrolnym BALF nie zaobserwowano wzrostu grzybów, a stężenie białka C-reaktywnego (markera stanu zapalnego) uległo normalizacji.

Słowa kluczowe: anidulafungina, Candida glabrata, inwazyjne zakażenia grzybicze

Abstract: Patients hospitalised in intensive care units are particularly prone to fungal infections, mainly due to an extensive use of broad-spectrum antibacterial agents. In the case described a 40-year-old patient was subjected to intensive therapy due to respiratory failure in the course of recurrent episodes of pneumonia. A large amount of white purulent discharge obstructing the right main bronchus was observed during bronchoscopy. In the bronchoalveolar lavage fluid (BALF) culture, a strain of Candida glabrata was isolated in a significant count of >105 CFU/ml. Anidulafungin was administered as an antifungal agent, in accordance to the guidance of Infectious Diseases Society of America (IDSA) and the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), as well as expert groups. The patient’s clinical status has improved. No fungal growth was detected in follow-up cultures of BALF and the level of an inflammatory marker (C-reactive protein) returned to normal values.

Key words: anidulafungin, Candida glabrata, invasive fungal infections