Zastosowanie autogenicznych przeszczepów skórnych w leczeniu trudno gojącej się rany mostka. Opis przypadku

Use of autogenous skin grafts in hard-to-heal steral wound. A case report

Jakub Nowakowski1–3 | Cezary Danielecki4 | Karol Buszkiewicz4 | Agnieszka Ławnicka1 |  Jerzy Sikorski1, 2 | Paweł Bugajski4, 5 | Krzysztof Słowiński1, 2

ORCID*: 0000-0002-3486-4435 | 0000-0001-7743-1798 | 0000-0001-9420-0203 | 0000-0001-9406-7473 | 0000-0002-5285-0678 | 0000-0003-1207-2979 | 0000-0001-6957-8271

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
2 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
4 Oddział Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
5 Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Agnieszka Ławnicka Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań,

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 01.03.2020

Zaakceptowano: 19.03.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020001

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):43–46

Streszczenie: Wprowadzanie nowoczesnych technik operacyjnych oraz odpowiednie wyposażanie kardiochirurgicznych oddziałów pooperacyjnych przyczynia się do zmniejszenia liczby powikłań po operacjach serca, pomimo iż współcześnie pacjenci nierzadko posiadają wysoce obciążony wywiad chorobowy. Sternotomia podłużna – jako najczęściej wykorzystywany dostęp podczas przeprowadzania operacji kardiochirurgicznych – obarczona jest powikłaniami związanymi z gojeniem mostka: zakażeniem rany, zapaleniem kości, martwicą tkanek miękkich i kości oraz w wyniku tego powstaniem rany przewlekłej z ubytkami tkankowymi. W leczeniu tego typu ran stosowane są metody niejednokrotnie oparte na interdyscyplinarnym postępowaniu terapeutycznym. W niniejszej pracy przedstawiono wykorzystanie systemu do terapii podciśnieniowej (V.A.C.), które uzupełnione zostało o zastosowanie autogenicznych przeszczepów skóry pośredniej grubości. Postępowanie to miało na celu zamknięcie trudno gojącej się rany u 79-letniego mężczyzny, powstałej po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Wdrożenie obu technik w etapowym leczeniu tego powikłania przyniosło efekt w postaci pełnego wygojenia rany po sternotomii.

Słowa kluczowe: martwaki, powikłania kardiochirurgiczne, przeszczepy skóry pośredniej grubości, przeszczepy skóry w kardiochirurgii, rany mostka, sternotomia, V.A.C. w ranach mostka

Abstract: More and more modern surgical techniques used in cardiac surgery and the equipment of postoperative wards have contributed to the reduction of complications after cardiac surgery despite the fact that patients undergoing surgery often have a seriously burdened medical history. Longitudinal sternotomy is the most commonly used access during cardiac surgery, but also has complications associated with sternal healing. Various methods can be used to treat this type of wound. The following article presents the use of a vacuum therapy system supplemented by the use of autogenous intermediate thickness skin grafts to close a hard-healing wound in a 79-year-old man who was formed after coronary artery bypass surgery. The application of both techniques at the right time of the therapeutic process resulted in the full healing of the wound.

Key words: complications after cardiac surgeries, sequestrum, skin grafts of intermediate thickness, sternotomy, sternum wounds, V.A.C. in sternum wounds