Zastosowanie badań molekularnych w rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych

Application of molecular analysis in the diagnosis and differentiation of infectious diseases

Ewa Balcerczak

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, Tel./Fax: (42) 677 91 30

Wpłynęło: 27.09.2013

Zaakceptowano: 24.10.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013051

Forum Zakażeń 2013;4(6):347–350

Streszczenie: Techniki biologii molekularnej znalazły szerokie zastosowanie w diagnostyce (w tym diagnostyce chorób zakaźnych), tworząc nowy obszar badań na poziomie molekularnym. Diagnostyka molekularna jest oparta na analizie kwasów nukleinowych, która pozwala na: wiarygodną identyfikację patogenów, diagnostykę różnicową, epidemiologię na poziomie molekularnym, a także szybkie określenie lekowrażliwości oraz monitorowanie skuteczności terapii. Takie badania stanowią najczęściej narzędzie uzupełniające i nie mają na celu zastąpienia klasycznych metod, wykorzystywanych powszechnie w rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych. Należy jednak podkreślić, że w wielu przypadkach jedynie oznaczenia prowadzone tymi technikami – charakteryzujące się wysoką czułością i swoistością diagnostyczną – dostarczają w krótkim czasie wiarygodnych wyników będących podstawą rozpoznania choroby oraz dalszego postępowania klinicznego.

Słowa kluczowe: choroby zakaźne, diagnostyka molekularna, PCR

Abstract: Molecular biology techniques are widely used in the diagnosis of this infectious disease by creating a new field of analysis at the molecular level. Molecular diagnostics is based on the analysis of nucleic acids which allows for reliable identification of pathogens, differential diagnosis, epidemiology at the molecular level as well as the rapid determination of drug sensitivity and monitoring the effectiveness of therapy. Such tests are often complementary tool, and are not intended to replace traditional methods commonly used in the diagnosis and differentiation of infectious diseases. It should be noted that in many cases only analysis carried these techniques, which are characterized by high diagnostic sensitivity and specificity could supply reliable results as a basis for further diagnosis and clinical management.

Key words: infectious diseases, molecular diagnostics, PCR