Zastosowanie dalbawancyny w leczeniu zakażonego stentgraftu po zaopatrzeniu rozwarstwienia aorty piersiowej i brzusznej – opis przypadku

Stent graft infection treated with dalbavancin in patient after endovascular repair of thoracic and abdominal aortic dissection – case report

Jarosław Miszczuk1 | Rafał Rylski1 | Łukasz Hołody2 | Małgorzata Tarnawska-Pierścińska2

1 Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
2 Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PE T Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Jarosław Miszczuk Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-001 Kielce, e-mail: miszczuk25@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 30.03.2018

Zaakceptowano: 16.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018013

Forum Zakażeń 2018;9(1):45–48

Streszczenie: W chirurgii naczyniowej zakażenie stentgraftu jest jednym z najpoważniejszych powikłań o bardzo niepewnym rokowaniu. Większość autorów zaleca usunięcie wszczepu oraz różne sposoby rekonstrukcji aorty. Istnieją również nieliczne doniesienia na temat skutecznego leczenia zachowawczego. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek chorego po kilkukrotnych zabiegach wewnątrznaczyniowego zaopatrzenia rozwarstwienia aorty typu B i tętniaka aorty brzusznej (w latach 2014–2016), przyjętego do Kliniki Chirurgii Naczyniowej po trzech latach od operacji pierwotnej z objawami zakażenia wszczepu. Chorego zakwalifikowano do leczenia zachowawczego. Zastosowano empiryczne leczenie z zastosowaniem trzech cykli dalbawancyny. Po pierwszym cyklu ustąpiły objawy kliniczne (spadek gorączki, normalizacja CRP i liczby krwinek białych).  Kontrolne badanie PE T po drugim cyklu wykazało częściową regresję zmian zapalnych wokół aorty, co było przesłanką do kontynuacji terapii. W kolejnym badaniu PET/CT, po trzech miesiącach od zakończenia leczenia, uwidoczniono całkowite wycofanie się zmian zapalnych wokół stentgraftu. Chory jest w stanie ogólnym dobrym, bez klinicznych objawów zakażenia.

Słowa kluczowe: dalbawancyna, infekcja, stentgraft

Abstract: Stent graft infection is one of the most serious complications in vascular surgery and has a very uncertain prognosis. Various methods of aortic reconstruction and implant removal are recommended. There are also few reports on effective conservative treatment. This paper presents a case of a patient after endovascular surgical treatment of B-type aortic dissection and an abdominal aortic aneurysm between years 2014–2016, which was admitted to the Clinic three years after the first operation with symptoms of implant infection. Patient was qualified for conservative treatment. Empirical treatment with three dalbavancin cycles was applied. After the first course of treatment, clinical symptoms were resolved (fever resolution, CRP and white blood cell count normalization). Control PE T examination after the second cycle showed a partial regression of inflammatory changes around the aorta, which was a reason for continuing the treatment. In the next PE T/CT examination, three months after treatment, a complete withdrawal of inflammatory changes around the stent graft was revealed. The patient is currently in good condition and with no clinical signs of infection.

Key words: dalbavancin, infection, stent graft