Zastosowanie hipotermii głowy u noworodków w zamartwicy okołoporodowej – doświadczenia własne

The use of head hypothermia in neonates after perinatal asphyxia – own experience

Aneta Kubisa1 | Agata Trafalska2

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im J. Gromkowskiego we Wrocławiu
2 Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Aneta Kubisa Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, Tel.: (71) 392 53 79

Wpłynęło: 03.08.2015

Zaakceptowano: 25.10.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015018

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(4):165–169

Streszczenie:

Wstęp Niedotlenienie okołoporodowe jest częstą patologią okresu noworodkowego. Nadal stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów noworodków w okresie okołoporodowym oraz ma duży wpływ na deficyty w rozwoju motorycznym i intelektualnym. Metoda hipotermii kontrolowanej polega na umiarkowanym wychłodzeniu organizmu noworodka w celu zminimalizowania efektów niedotlenienia. Dzięki tej technice współczesna medycyna może skutecznie zmniejszyć skutki okołoporodowego niedotlenienia mózgu. Cel pracy Analiza możliwości i częstości kwalifikowania noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym do hipotermii głowy oraz próba oceny skuteczności tej metody. Materiał i metody Materiał do badań stanowiła grupa 42 noworodków zakwalifikowanych do hipotermii głowy, będących pacjentami Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od 1 grudnia 2010 roku do 1 lipca 2014 roku. Ocenę kwalifikacji i efektów leczenia przeanalizowano na podstawie dokumentacji medycznej. Wyniki poddano analizie statystycznej. Porównano częstość stosowania metody hipotermii w kolejnych latach. Wyniki Analiza materiału badawczego wykazała, iż 75% dzieci miało wiek płodowy 38 Hbd, a 70% było płci męskiej. Waga noworodków najczęściej plasowała się w granicach 3000–3650 g; ponad 41% grupy badanej urodziło się siłami natury. U 38% dzieci przeprowadzono resuscytację. Noworodki oceniono z wykorzystaniem skali Apgar w pierwszej, trzeciej i piątej minucie po urodzeniu. Do kryteriów kwalifikacyjnych zastosowano między innymi ocenę pH krwi pępowinowej, niedobór zasad i wartości temperatury głębokiej mierzone w odbycie. Spośród 42 badanych noworodków 43% zostało zakwalifikowanych do chłodzenia głowy. Wszystkie dzieci były zaintubowane i prowadzone na oddechu zastępczym (średnio – 11,5 dnia). Średnia liczba dni spędzonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodka wynosiła 14. Spośród badanej grupy troje dzieci zmarło. Wnioski Metoda selektywnego chłodzenia mózgu jest coraz częściej stosowana w zapobieganiu zamartwicy okołoporodowej. Większość dzieci biorących udział w badaniu w stanie ogólnym dobrym zostało przekazanych do Oddziału Patologii Noworodka.

Słowa kluczowe: hipotermia kontrolowana, zamartwica okołoporodowa

Abstract:

Introduction Perinatal hypoxia is a common pathology of the neonatal period. It is still the cause of neonatal deaths in that period and has a big impact on the deficits in motor and intellectual development. The controlled hypothermia method is based on a moderate cooling of neonatal’s body in order to reduce the effects of the brain hypoxia. With this method, modern medicine can effectively combat the effects of perinatal brain hypoxia. Aim Analysis of the use of selective brain cooling in neonates perinatal asphyxia. Material and methods Hypothermia was induced in 42 neonates, who were patients in Gromkowski Regional Specialist Hospital in Wroclaw from 01.12.2010 to 07.01.2014 which was the study group. The evaluation of the treatment was based on medical records. The results were statistically analyzed. Results The analysis of the research material showed that 75% of children had gestational age 38 weeks, 70% of newborns were male. Weight of between the 3000–3650 g, over 41% were born by normal delivery. A little over 38% had a resuscitation. Newborns were rated by Apgar scale in 1, 3 and 5 minutes after birth. The qualifying criteria were i.a: pH cord blood valuation, alkali deficit and values of the rectal deep temperature. 43% of 42 subjects were qualified for cooling the head. All of the children were intubated and given assisted respiration for an average of 11.5 days. The average number of days spent in the Anesthesiology and Intensive Care of Neonatal Ward was 14 days. Among the study group 3 children died. Conclusions The method of selective cooling of the brain proved to be an effective method for the treatment of perinatal asphyxia. The vast majority of children in good general condition was transferred to the Neonatal Pathology Ward.

Key words: hypothermia controlled, perinatal asphyxia