Zastosowanie klindamycyny w leczeniu zakażeń jamy ustnej

Use of clindamycin in therapy of oral cavity infections

Beata Sulik-Tyszka1 | Justyna Cieślik1 | Agnieszka Bogusławska-Kapała2 | Izabela Strużycka2 | Marta Wróblewska1, 3

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 78

Wpłynęło: 05.04.2016

Zaakceptowano: 20.04.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016015

Forum Zakażeń 2016;7(2):97–101

Streszczenie: Klindamycyna jest połsyntetycznym antybiotykiem z grupy linkozamidów. Stanowi pochodną linkomycyny, naturalnego antybiotyku wyizolowanego z grzyba Streptomyces lincolnensis. Mechanizm działania klindamycyny polega na hamowaniu syntezy białek w komórce bakteryjnej poprzez wiązanie z podjednostką 50S rybosomu bakteryjnego. Lek ten wykazuje działanie bakteriostatyczne, a jego spektrum obejmuje: tlenowe lub fakultatywnie beztlenowe ziarenkowce Gram-dodatnie (gronkowce i paciorkowce), ściśle beztlenowe bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz pałeczki mikroaerofilne. W stomatologii wskazaniem do stosowania klindamycyny w profilaktyce są zabiegi w obrębie miazgi zęba, okolicy korzenia, a także naruszające ciągłość błony śluzowej jamy ustnej. Antybiotyk jest rekomendowany w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentów uczulonych na antybiotyki β-laktamowe. Klindamycyna jest również zalecana w okresach zaostrzeń chorób przyzębia u osób z zaburzeniami odporności.

Słowa kluczowe: klindamycyna, leczenie, profilaktyka, zakażenia jamy ustnej

Abstract: Clindamycin is a semisynthetic antibiotic classified in the group of lincosamides. It is a derivative of lincomycin – a natural antibiotic isolated from the fungus Streptomyces lincolnensis. The mechanism of action of clindamycin relies on the inhibition of protein synthesis in a bacterial cell due to binding with a 50S subunit of the bacterial ribosome. The drug shows bacteriostatic activity, and its spectrum comprises facultatively anaerobic Gram-positive cocci (staphylococci and streptococci), and strictly anaerobic Gram-positive and negative Gram-negative bacteria, as well as microaerophilic rods. In dentistry prophylactic use of clindamycin is indicated in procedures involving dental pulpa, root of the tooth, as well as disruption of the oral mucous membrane. This agent is also recommended for antibiotic surgical prophylaxis in patients allergic to β-lactam antibiotics. The use of clindamycin is also indicated during exacerbations of periodontitis in immunocompromised patients.

Key words: clindamycin, infections of the oral cavity, prophylaxis, therapy